2017-06-16

Nytt om arbete i elektriska och magnetiska fält

Nu finns det en helt ny rapport som förklarar vad Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter betyder för energiföretagen och hur man ska mäta och beräkna nivåer och förebygga exponering för elektriska och magnetiska fält.

Det finns regler för hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska göras i miljöer där det finns elektriska och magnetiska fält. 

I juli förra året trädde en föreskrift från Arbetsmiljöverket i kraft som reglerar arbetstagares exponering för elektriska och magnetiska fält. Det handlar om frekvenser upp till 300 gigahertz, men rapporten fokuserar på lågfrekventa fält och vad föreskriften, Elektromagnetiska fält AFS 2016:3,  betyder för arbetet med distributions- och regionnät. 

–Det här är ett svårt ämne och många i energibranschen har en låg kunskapsnivå. Rapporten höjer kunskapen och bidrar till att man som arbetsgivare kan fullgöra sina plikter och göra en relevant riskhantering för sin personal. Rapporten är dessutom ett bra stöd då branschens viktiga verktyg EBR ska omsätta informationen till en mer praktisk tillämpning, säger Christer Gruber, sakkunnig på branschorganisationen Energiföretagen Sverige.

Gränsvärdena är baserade på vetenskapligt vedertagna samband mellan exponering för elektriska och eller magnetiska fält och akuta och övergående effekter på människokroppen. Här beskrivs vilken påverkan de nya reglerna har på byggnads- och underhållsarbete i elbranschens distributions- och regionnät; från 10/12 till 130/145 kV, med fokus på fält med frekvensen 50 Hz.

Bedömning och information viktigt

Ett centralt moment är att göra en bedömning av de risker för arbetstagarnas hälsa som en viss exponering för ett elektriskt eller magnetiskt fält kan medföra. En uppskattning av fältets storlek kan göras genom att utnyttja de vägledningar som finns eller genom att utföra beräkningar och eller mätningar. Det är också viktigt att informera sina medarbetare om resultatet av riskbedömningen och om vilka effekter på människan som kan uppstå.

Rapporten kommer från programmet Underhåll av elnät heter Elektriska och magnetiska fält i distributions- och regionnät. Den innehåller också en vägledning för riskbedömning av arbete på luftledningar, i stationer och ställverk liksom för arbete med kablar. Arbetsuppgifterna har delats in i grupperna arbete utan spänning, arbete nära spänning och arbete med spänning.

Slutsatsen är att det elektriska fältet är en mer begränsande faktor än det magnetiska, men att den praktiska betydelse för om och hur arbetsuppgifterna kan utföras är ganska liten.

Läs mer och ladda ner rapporten här!

Nyheter