2019-05-20

Samverkan för att lösa gemensamma utmaningar

Nyligen möttes ett 40-tal aktörer för att utveckla metoder för bedömning och underhåll av fjärrvärmenäten. Det var första träffen i vårt värmekluster som ska öka innovationstakten i energibranschen.

Magnus Ohlsson, utvecklingsingenjör vid Öresundskraft, tror att fjärrvärmebranschen är redo för nya metoder för statusbedömning och prediktivt underhåll av distributionsnäten. Han menar att det är så pass dyrt att gräva i marken så digitaliserat underhåll kan innebära stora besparingar. Magnus var en av talarna under dagen, han delade med sig av utvecklingen som skett inom området på Öresundskraft.

–Vi arbetar för ett 100 % uppkopplat system med aktiv kontroll av ledningsstatusen. Vi har kommit en bra bit på vägen med en produkt som heter Smart Aktiv Box och som innebär en kontinuerlig mätning i kammare som underlag till vårt beslutsstödsystem, säger Magnus Ohlsson.

Möjliga samarbeten
Också andra goda exempel från energibolag presenterades liksom forskarperspektivet i form av en övergripande sammanställning av metodval och utvecklingen av nya mätmetoder. Deltagarna diskuterade utmaningar, potentiella lösningar och möjliga samarbeten för att branschen ska utvecklas och ett konstaterande vid dagens slut var att Vi står inför gemensamma problem!

När flera bolag investerar i gemensamma utvecklingsprojekt får alla mer värde för forskningspengarna och ledtiden för en innovation minskar. Energiforsks värmekluster skapar förutsättningar för samarbeten som ökar innovationstakten vilket tisdagens träff indikerade då den mynnade ut i ett antal idéer och samarbeten för fortsatta projekt. Uppföljning av dessa idéer och generering av nya idéer inom underhåll av fjärrvärmenät sker den 9 oktober i Stockholm.

Det finns fortfarande chans att bli medlem i värmeklustret för att vara med och driva och ta del av kommersialisering av forskningsresultat inom värme- och kylaområdet!

Nyheter