2023-05-17

IVA lyfter fram Solve

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) lyfter fram forskningsprojekt inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. I år har IVA listat 79 forskningsprojekt som bedöms ha stor potential att komma till stor nytta för samhället. Solforskningscentrum Sverige, Solve, finns med på listan!

IVAs 100-lista 2023 innehåller projekt som bedöms ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt.

Elförsörjningen i Europa är i kris och det har stark påverkan på de svenska elpriserna. Krisen har lett till en stor ökning av efterfrågan på solceller från privatpersoner, men även i ökad grad från näringslivet, både solceller på byggnader och solcellsanläggningar på mark. En hållbar fortsatt ökning kräver genomtänkta installationer och en genomgripande ökning av kunskapsläget i Sverige, säger Marika Edoff.

Kompetenscentrumet SOLVE tar sin utgångspunkt i att solceller hållbart kan produceras och installeras i Sverige. Akademi, företag, regioner, kommuner och NGOs samarbetar kring en forskarskola och flera teman som adresserar de utmaningar som finns och kan uppstå vid en storskalig utveckling av el från solceller.

– Partners i SOLVE drar nytta av samarbeten inom centrumet genom att få tillgång till kompetens och utbildad arbetskraft. Det kommer att bidra till en fortsatt stark utveckling av näringsliv inom solcellsproduktion och installation och en utbyggnad av inhemsk hållbar energiproduktion, avslutar Marika Edoff, föreståndare för Solve.

 

Nyheter