2018-06-19

Användbart för att möta affärsrisker

Det är viktigt att förbereda sig på förändringar i omvärlden – varierande energipriser, skatter, styrmedel, tekniska förändringar och frågor om nät och distribution. Att förvalta företagets tillgångarpå ett bra sätt innebär en bättre kontroll och leder till stora ekonomiska besparingar.

Som alla företag med omfattande tillgångar behöver energiföretag dokumentera, styra och kommunicera processerna kring sina olika tillgångars status, kostnader och framtida behov av underhåll och investeringar. Det ställer stora krav på informationssystem, rutiner, beslutskapacitet, styrning, uppföljning och kommunikation.

Strategisk förvaltning

För att underlätta arbetet har Energiforsk tagit fram en folder som ger en bild av vad tillgångsförvaltning handlar om och hur strategisk tillgångsförvaltning går till. Foldern, som kan laddas ner utan kostnad, presenterar verktyg och metoder för strategisk förvaltning av ett företags tillgångar. Här får man också råd och erfarenheter från företag i energibranschen som har inlett arbetet med tillgångsförvaltning.

– Materialet är väldigt bra! Jag har stämt av det med min personal som definitivt tycker att det är användbart för att möta affärsrisker i vår verksamhet, säger Inger Niss som är affärsområdeschef och vice vd på Jönköping Energi.

Fördelar

Några fördelar med en strategisk tillgångsförvaltning är att:

  • tillgångarna hamnar i fokus, vilket skapar mervärde för företaget
  • ger en bättre överblick och fungerar som en röd tråd genom hela organisationen vilket leder till bättre beslut och en högre ekonomisk utväxling
  • företaget blir mindre beroende av enskilda ndividers kunskap och arbetssätt
  • det ger en långsiktighet i synen på värdet genom hela livscykeln för en tillgång

Det finns också en PowerPoint-presentation som kan användas vid möten och dragningar, exempelvis i ledningsgruppen. Materialet har tagits fram inom projektet Tillgångsförvaltning  i programmet Risk- och tillförlitlighetsanalys.

Folder och bildpresentation kan laddas ned här

 

Nyheter