2017-05-05

Bra att omvandla vindkraftöverskott till gas på Gotland

Nu vet vi mer om var det är lämpligt att placera power to gas på Gotland. Visby har redan en uppbyggd infrastruktur för biogas och vid Klintehamn finns en stor vindkraftspark som gör det möjligt att ha en gasanläggning som ansluts till parkens interna elnät.

I en ny rapport redovisas en fördjupad analys av kriterierna för var det är lämpligt med power to gas i Sverige. Resultaten pekar på två intressanta lokaliseringar i Visby och Klintehamn. Visby skulle passa bra eftersom det redan finns en befintlig infrastruktur för biogas där och en närhet till kunderna. Vid Klintehamn skulle en anläggning med power to gas kunna anslutas till det interna elnätet i en stor vindkraftspark. Den typen av anslutning är inte koncessionspliktig, vilket minskar elnätskostnaden.

–Det pratas mycket om power to gas som ett effektivt sätt att spara energi och att koppla ihop el- och gasnätet i en framtida energiförsörjning. I Tyskland och Danmark har ett antal pilotanläggningar byggts. Här i Sverige har tekniken inte fått något stort genomslag ännu, men anses av många som väldigt intressant. Den nya studien visar tydligt ett fall där det är både tekniskt och ekonomiskt intressant med power to gas i Sverige, säger Markus Wråke, vd på Energiforsk.

Skattebefrielse krävs
Ekonomiska beräkningar visar att ett investeringsstöd är en förutsättning för att etablera power to gas med dagens prisbild. En väl integrerad anläggning med omgivande system, där olika biprodukter kommer till nytta, har förutsättningar att uppnå lönsamhet om biogas är skattebefriat också i framtiden. Och där det finns möjlighet att placera en anläggning inom ett elnät som inte är koncessionspliktigt ökar lönsamheten ytterligare. Det gäller framför allt om vindkraftsparken är avsevärt mycket större än den installerade effekten av biogasanläggningen. Då kan man nå upp till en maxproduktion redan när vindkraften ger en mycket låg effekt.

Rapportförfattarna anser att power to gas på Gotland skulle göra det möjligt för ön att bli självförsörjande på drivmedel och syrgas samtidigt som den el som produceras kommer till användning lokalt. Resultatet är en ökad energisäkerhet, en bättre beredskapsförmåga och nya arbetstillfällen samtidigt som behovet av överföringskapacitet mellan Gotland och fastlandet minskar.

Mer om resultaten i rapporten Genomförandestudie för power to gas på Gotland här! 

Fakta 

Power to gas innebär en systemlösning som knyter ihop en önskan att storskaligt kunna lagra el med behovet av att få fram mer förnybara drivmedel. När tillgången på vindkraft är stor och all el inte kan tas tillvara kan den i stället användas för att framställa vätgas. Gasen kan användas direkt som bränsle. Vätgasen kan också användas för att öka utbytet av biometan när biogas produceras. Att ta hand om tillfälliga överskott från vindkraften och att omvandla elen till biogas i ett regionalt gasnät ökar möjligheterna att bygga ut vindkraften. Samtidigt fördubblas utbytet av biogas ur befintlig biomassa genom att den koldioxid som behövs i gasprocessen kommer från biogasproduktion. Det går därför att utvinna mer biogas ur samma mängd råvara.

 

 

Nyheter