2023-11-28

Ny standard för jordning av starkströmsanläggningar i utveckling

Förhoppningen med det nystartade Energiforskprojektet "Direktjordade starkströmsanläggningars påverkan på omgivningen vid kort frånkopplingstid och hög beröringsspänning", är att komma ett steg närmare en svensk standard – något som skulle kunna höja tillgängligheten i elsystemet utan att äventyra sak- eller personskador.

– För att kunna höja tillgängligheten i elsystemet och för att undvika personskador ser vi stora fördelar med att dagens föreskrifter för elektriska starkströmsanläggningar närmar sig standardisering.

Detta säger Alija Cosic som är enhetschef för jordning och elnät på Svenska kraftnät. Han är med i referensgruppen för ett nytt projekt som ska undersöka om en högre beröringsspänning än 220 V kan tillåtas om frånkopplingstiden är kortare än 0,5 s i enlighet med svensk standard.

– Dagens lagstiftning har sett likadan ut i 60 års tid. Den har fungerat väl och varit tillräckligt säker, men dagens föreskrift är inte lika flexibel som en standard skulle kunna vara, där högre spänning är möjlig. Därför har Elsäkerhetsverket uppdaterat sina föreskrifter för elektriska starkströmsanläggningar, vilket innebär att kraven för kroppsresistans och beröringsspänning ska höjas.

Detta säger Lars Hansson som är överinspektör på Elsäkerhetsverket, han är också med i referensgruppen för projektet som ska undersöka om en högre spänning än 220 V kan tillåtas om frånkopplingstiden är kortare än 0,5 s i enlighet med svensk standard.

Alija Cosic och Lars Hanssons roller i referensgruppen är att vara ett bollplank mot utförarna i projektet som genom en teoretisk utredning ska ta fram underlag för att ta ställning till om det är rimligt att släppa igenom en högre spänningsnivå under kort period; det vill säga om det finns en tillräcklig betryggande säkerhet mot sak- och personskador. Konsekvenserna, om möjligheten inte utreds ordentligt, skulle kunna personskador eller bränder i byggnader orsakade av bristfällig isolering.

– Vi befinner oss nu i startfasen av projektet och hoppas ha en slutrapport till sommaren 2024, säger Alija Cosic.

Syftet med rapporten är delvis att finnas som underlag när lagstiftningen ska revideras nästa gång, delvis ska rapporten kunna användas av hela branschen som ett sätt att öka kunskapen om vad Elsäkerhetsverkets uppdaterade föreskrifter innebär och vilka konsekvenser, både positiva och negativa, som det bär med sig.

Nyheter