2021-04-09

Bio-CCS i fjärrvärmesektorn

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Avskiljning och lagring av koldioxid med biogent ursprung, så kallad bio-CCS, kommer troligtvis vara en viktig åtgärd för att Sverige ska nå de nationella klimatmålen. Energiforsk driver projektet Bio-CCS i fjärrvärmesektorn för att utreda under vilka förutsättningar bio-CCS storskaligt kan implementeras i fjärrvärmesektorn.

Grundidén med bio-CCS är att kol som bundits i biologiskt material aldrig släpps ut till atmosfären. På så sätt uppstår en kolsänka eller ett så kallat negativt utsläpp. Processen bygger på att koldioxid skiljs av från rökgaser vid förbränning av biogena bränslen. I nästa steg komprimeras koldioxiden under högt tryck till flytande form för att sedan transporteras till en plats för slutförvaring djupt ner i berggrunden.

Förbränning av biobränslen, där merparten är rester från andra verksamheter, och förbränning av avfall, utgör idag de två största delarna av den tillförda energin i svenska fjärrvärmesystem. Fjärrvärmebranschen har med andra ord goda förutsättningar att bidra med negativa utsläpp. Men bio- och avfalls-CCS är ny obeprövad teknik som inte tillämpats i fjärrvärmesektorn tidigare. Energiforsks projekt Bio-CCS i fjärrvärmesektorn undersöker förutsättningarna för hur avfalls- och bio- CCS kan implementeras och hur tekniken kan drivas på affärsmässiga grunder redan från 2030.

Projektet ska ge fjärrvärmeföretagen konkret vägledning för implementering av bio-CCS. I arbetet ingår att utreda centrala frågeställningar kopplat till ekonomi, teknik och systemintegration, infrastruktur, lagar och regelverk och hållbarhetsaspekter. Det handlar tillexempel om hur fjärrvärmesektorn och andra sektorer kan samverka för att minska kostnader och investeringsrisker kring infrastruktur för transport och lagring av koldioxid. Även tekniska förutsättningar och kostnader för bio-CCS för typiska fjärrvärmeanläggningar kommer undersökas och hur bio-CCS kan påverka möjligheten att uppnå FN:s 17 hållbarhetsmål och de svenska energi- och klimatmålen

Växjö Energi är ett av ett 20-tal bolag som deltar i projektet. Parallellt utreder de möjligheterna att implementera bio-CCS på sin anläggning. Julia Ahlrot, chef för strategi och omvärldsrelationer på Växjö Energi, är en av deltagarna i projektet.

–För att bio-CCS ska kunna bli verklighet i Växjö, behöver vi kunna känna oss trygga med de investeringar som vi gör.  Därför är det viktigt att vara med i Energiforsks forskningsprojekt om bio-CCS. Vi tycker att alla arbetspaket i projektet är relevanta för oss.

Växjö Energi har långt framskridna planer på bio-CCS och har söker pengar både från EUs innovationsfond och Energimyndigheten för att närmare studera vilka förutsättningar som finns.

–Det ligger helt rätt i tiden att arbeta med de här frågorna nu och samarbetet på nationell nivå är värdefullt för oss. Klimatkrisen är akut och man har insett både här i Sverige och på global nivå att bio-ccs behöver vara en del av lösningen för att stoppa uppvärmningen, säger Julia Ahlrot och avslutar:

–I Växjö har vi sedan tidigare lyckats att bli fossilfria, nu hoppas vi kunna visa oss själva och resten av världen att det också går att bli klimatpositiva.

Läs mer om Energiforsks program Bio-CCS i fjärrvärmesektorn

 

 

Nyheter