2023-06-08

Målkonflikter ökar underhållsbehovet av elnäten

Tommie Lindquist, chef för nätförvaltning Stockholm på Ellevio och ordförande i styrgruppen för forskningsprogrammet Underhåll av elnät.

Vilken är morgondagens motsvarighet till värmefotografering för elnät? Det undrar Tommie Lindquist från Ellevio, ordförande i styrgruppen för forskningsprogrammet Underhåll av elnät. I den pågående miljonutlysningen till programmet ser han gärna att fler forskare ansöker för att bidra till ett robust och hållbart elnät.

– Det är positivt att både politiker och allmänheten blir alltmer medvetna om hur samhällskritisk vår elinfrastruktur är, att allt från vattenförsörjning till sjukvård är beroende av att vi har fungerande elnät. Om vi ska fortsätta ha ett robust elsystem behöver vi bra beslutsunderlag för att kunna veta när och varför det är dags att göra underhåll av elnätet, där kan forskningen bidra, säger Tommie Lindquist, chef för nätförvaltning Stockholm på Ellevio.

Energiforsks forskningsprogram Underhåll av elnät ska ta fram bra beslutsunderlag för underhållssatsningar i elnätet, där syftet är att minst bevara eller höja prestandan i näten. Nu finns en utlysning ute som riktar sig till bland annat högskolor, universitet, konsultföretag och elnätsägare. Totalt finns 9 miljoner kronor att ansöka om.

– Vi var tidiga i Sverige med att elektrifiera och att bygga elnät och högspänningsledningar. Vi gjorde det dessutom noggrant och bra, så i grunden har vi ett bra elnät över hela landet. Men nu börjar det bli ålderstiget, så underhåll blir allt viktigare, säger Tommie Lindquist.

Men i takt med både den ökade urbaniseringen och vikten av generellt ökad miljöhänsyn i samhället blir det alltmer komplext att genomföra underhåll.

– Det blir helt enkelt mer komplicerat att bygga och underhålla elnät nu än det var när elnäten byggdes. Målkonflikterna är fler, säger Tommie Lindquist.

Det innebär att det är svårt att investera i underhåll av elnät i den takt som vore önskvärt, vilket leder till en ökad underhållsskuld.

Vad är det för forskning du skulle vilja se i programmet?
– Det kan såklart vara en mängd olika saker, men en sak skulle vara forskning som hittar teknik som används i andra branscher eller för helt andra ändamål, men som kan användas i vår bransch, säger Tommie Lindquist.

Han exemplifierar med termografering, alltså värmefotografering, som detekterar värmestrålning. Tekniken har funnits länge och för flera decennier sedan började den användas för att upptäcka elektriska kontakter som har för hög resistans och därmed kräver åtgärder.

– I dag är det standard. Det skulle vara riktigt kul om vi kan få fram projekt som kan skapa nya produkter som blir standard för att fatta beslut om hur mycket och när underhåll behöver göras.

Tommie Lindquist skulle gärna även se samhällsvetenskaplig forskning, som utvärderar effekten av ändringade regelverk för elnätsföretag.

– I dag ändras regelverken för elnätsföretag vart fjärde år. Det skapar osäkerhet kring hur stora intäkterna förväntas bli och därmed också hur mycket pengar som kan avsättas till underhåll. Det skulle vara intressant att utreda vilken effekt implementeringen av regelverken har haft på utfallet av och möjligheten att utföra underhåll, säger Tommie Lindquist.

Sju fokusområden i utlysningen
Utlysningen av forskningsmedel i Underhåll av elnät är öppen till och med den 30 juni 2027 och är på totalt 9 miljoner kronor. Följande sju fokusområden bedöms extra intressanta:

  1. Livslängd hos komponenter
  2. Standarder och riktlinjer
  3. Produkter och material
  4. Datadriven tillståndsbedömning
  5. Kalkylparametrar/regleringsmodell
  6. Driftsfrågor
  7. Kompetens och arbetsmetoder

Läs mer om utlysningen här.

Läs mer om Underhåll av elnät här.

För mer information kontakta
Susanne Stjernfeldt, ansvarig för Underhåll av elnät
08-677 27 51
susanne.stjernfeldt@energiforsk.se

Nyheter