2021-01-22

Världen behöver tillgångsförvaltning

Tillgångsförvaltning blir allt viktigare för företag i energibranschen. Nya affärsmodeller och strukturer i kombination med digitalisering och ny teknik, ställer höga krav på verksamheten.

En grundläggande fråga för alla företag som förvaltar betydande tillgångar är avvägningen mellan underhåll av befintliga anläggningar och nyinvesteringar, och efter vilka principer och med vilka system man kan göra sådana avvägningar. Energiföretag behöver i allt större utsträckning kunna dokumentera, styra och kommunicera processerna kring sina tillgångars status, kostnader och framtida behov av underhåll och investeringar.

 David McKeown har arbetat med tillgångsförvaltning i många år på Institute for Asset Management (IAM). Under en workshop i Energiforsks regi betonade David McKeown värdet av tillgångsförvaltning:

 – Jag får ofta frågan om världen behöver tillgångsförvaltning och svaret är ja! Företag behöver fokusera på långsiktighet och för att kunna göra det behövs att hela företaget, alltså personal på alla nivåer, jobbar gemensamt i team med tillgångsförvaltning.

Selma Granlund och Jan Henning Jürgensen på Vattenfall Eldistribution är utsedda av kraftbranschen att bevaka arbetet med tillgångsförvaltning hos SEK Svensk Elstandard och Svenska institutet för standarder.

 – Många företag tenderar att inte ta med värdet av alla sina tillgångar, och genom att jobba enligt standarden för tillgångsförvaltning, så blir verksamheten lättare att överblicka, menar Selma Granlund, som deltagit i kommittéarbetet som branschens representant sedan 2019.

 

För att se mer om arbetet i de två standardiseringskommittéerna, se SEK/TK 123 och SIS/TK 552

Energiforsk har tagit fram en folder och en powerpoint som i korthet beskriver grunderna i tillgångsförvaltning

Nyheter