2019-05-13

Ökad variabilitet på elmarknaden påverkar fjärrvärmen

I forskningsprojektet El och fjärrvärme – samverkan mellan marknaderna, etapp III, har forskare i detalj analyserat hur de svenska fjärrvärmesystemen påverkas av förändringar i elsystemet och omvänt, hur fjärrvärmesystemen kan bidra under perioder då elbalansen är ansträngd eller då utbudet av el till låga priser är extra stort på elmarknaden.

Den snabba utbyggnaden av förnybar elproduktion i Sverige och i Nordeuropa leder till ökad variabilitet på elmarknaden. Detta leder till nya utmaningar kring styrbarhet, reservkraft och andra systemtjänster på elmarknaden. En av flera lösningar för att hantera problematiken på framtidens energimarknader är en ökad samverkan mellan el- och fjärrvärmemarknaderna. I studien analyseras hur Sveriges samlade fjärrvärmesystem svarar på förändringar på framtidens elmarknad och hur kopplingen mellan elsystemet och fjärrvärmesystemet möjliggör ömsesidig påverkan. 

Studien, som ingår i Futureheat, visar att den ökande variabiliteten på elmarknaden ger en tydlig påverkan på fjärrvärmesystemen. Ju mer ett fjärrvärmesystem är sammankopplat med elmarknaden, till exempel om kraftvärme är ett dominerande inslag, desto större blir påverkan från elsystemet.

Projeket ger en större förståelse för vilka parametrar som är viktiga att inkludera för ett fjärrvärmebolag vid ett investeringsbeslut i exempelvis ett kraftvärmeverk. Vidare ger projektet en uppfattning om vilken påverkan fjärrvärmesystemen kan ha på kraftsystemet och de begränsningar som finns idag i att exempelvis hantera elöverskott med elpannor.

Projektet har utförts av Thomas Unger och Johan Holm på Profu och rapporten finns att läsa här.

Nyheter