2023-09-25

Miljöfarlig gas ska fasas ut i nytt elnätsprojekt

SF6-gas (svavelhexafluorid) har länge varit en viktig komponent inom högspänningsindustrin, men dess påverkan på miljön väcker oro. Guillermo Moral Otegui, masterstudent vid KTH, genomför nu ett exjobb som syftar till att hitta mer hållbara alternativ till gasen.

SF6-gasen har spelat en avgörande roll inom högspänningsindustrin sedan 1980-talet på grund av dess isolerande och brytande egenskaper. Den har gjort det möjligt att skapa kompakta och effektiva högspänningsbrytare, vilket har varit av stor nytta för energibranschen. Men gasen har en stor nackdel: SF6 är världens mest potenta växthusgas och är över 23 000 gånger mer skadlig än koldioxid.

För att möta EU:s mål om att koppla samman 750 GW vind- och solkraft fram till 2030 krävs en snabb expansion av elnät och brytare som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det är där Guillermo Moral Otegui och hans projekt vid KTH kommer in i bilden. Han förklarar:

– Det här projektet är viktigt för att vi ska kunna säkra vår energiförsörjning utan att påverka miljön. Genom att identifiera och implementera mer hållbara alternativ till SF6-gasen, tar vi ett steg närmare en mer hållbar infrastruktur som kan upprätthålla pålitlig el både i dag och i framtiden.

Projektet har flera nyckelfrågor som det ska besvara, till exempel hur man effektivt kan fasa ut SF6, vilken utrustning som bör användas som ersättning, och vad som är mest kostnadseffektivt ur miljösynpunkt.

–Status i projektet just nu är att vi tittar på hur utfasningen ska gå till. Det är viktigt att tänka långsiktigt och ta hänsyn till såväl miljömässiga som ekonomiska och sociala faktorer: en för snabb utfasning skulle kunna innebära implementering av tekniker som inte är färdigutvecklade än vilket skulle kunna påverka elförsörjningen till exempel, säger Guillermo Moral Otegui. 

Nyheter