Program

Nordeuropeiska energiperspektiv, NEPP

Nordeuropeiska Energiperspektiv NEPP är en omfattande forskningssatsning – ett forskningskonsortium – med fokus på omställningen av energisystemen. Den första etappen av NEPP inleddes 2011 och den senaste etappen inleddes senhösten 2016 och avslutades i december 2019.

 

NEPP är ett multidisciplinärt forskningsprogram med ett antal definierade forskare och fastställda forskningsfrågor. Det handlar om en anpassning av energisystemen till högt ställda miljö- och klimatmål samtidigt som kraven på försörjningstrygghet, leveranssäkerhet och väl fungerande energimarknader ska uppfyllas. Programmet fungerar som ett sammanhållande forskningskluster och verksamheten ska:

 • Bidra till att ge myndigheter, energiföretagen, politiker, och energimarknadens kunder ingående kunskap om de utmaningar och möjligheter som väntar inom energiområdet
 • Bidrar till att bättre underbygga de energipolitiska besluten nationellt och internationellt
 • Bidra med kunskap som kan läggas till grund för investeringsbeslut inom energiområdet
 • Skapa erkända mötesplatser (forum) för faktabaserade diskussioner och dialog mellan energiföretagen, politiker, myndigheter, forskare och energimarknadens kunder
 • Stärka forskningssamarbetet och kunskapsöverföringen mellan forskare i Norden och Nordeuropa.

Tyngdpunkten i programmet är att ta fram synteser i ett systemperspektiv inom åtta delprojekt. Målet är att lägga samman synteserna till helheter på en övergripande nivå.

 

Hänt inom programmet

Energisystemet i en ny tid

Svensk el och värme är två centrala möjliggörare i omställningen till det hållbara samhället. Det stod klart när forskningsprogrammet Nordeuropeiska Energiperspektiv, NEPP under onsdagen presenterade sina forskningsresultat på en halvtidskonferens i regi av Energiforsk och Profu.

15 mar 2019


Tar energisystemet in i framtiden

Nordeuropeiska Energiperspektiv, NEPP har nu kommit halvvägs och arrangerar därför en halvtidskonferens för att beskriva och diskutera sina forskningsresultat. Konferensen arrangeras av Energiforsk tillsammans med Profu och hålls i Stockholm den 13 mars.

20 dec 2018


NEPP har slutsatserna

Politiker i Sverige och EU har stakat ut vägen för vårt framtida energisystem, och nu ska politiken omsättas i praktiken. Då är det bra att programmet North European Perspectives Project, NEPP har tagit fram 30 insikter och slutsatser som är en lättläst sammanfattning av de senaste forskningsarbetena och analyserna.

2 okt 2018


NEPPs vinterkonferens 8 februari

Vårt gemensamma energisystem – i vår gemensamma framtid. Nu bjuder vi in till en konferens om olika perspektiv på energisystemens framtida utveckling. Politiker i Sverige och EU har stakat ut vägen för vårt framtida energisystem och nu ska systemets alla aktörer omsätta politiken i praktiken.

18 jan 2018


Spännande forskningsresultat drog fullt hus

Lunchseminariet Nya forskningsrön bygger framtidens elmarknad som arrangerades av Energiföretagen Sverige och Energiforsk under torsdagen var fullsatt till sista plats. Inte konstigt eftersom det handlade om framtidens elmarknad med de stora utmaningar som väntar.

29 maj 2016 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Livesändning om nya utmaningar för det nordiska kraftsystemet

Missa inte möjligheten att följa seminariet Reglering av ett framtida kraftsystem då vi redovisar åtta betydande utmaningar och möjliga lösningar för system med en ökad andel vind- och solkraft. Det är forskningsprogrammet North European Power Perspectives, NEPP som livesänder från Norra Latin i Stockholm mellan 13 och 16. Sändningen finns tillgängligt en månad efter konferensen.

16 mar 2016 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


NEPP levererar spännande slutsatser

Många intressanta slutsatser presenterades i dag på ”Ett robust och leveranssäkert elsystem 2020, 2030 och 2050” en konferens om hur man kan skapa en balanserad och effektiv utveckling av elsystemet i Sverige, Norden och övriga Europa.

5 feb 2016 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Behov av robusta och leveranssäkra elsystem

Forskningsprogrammet North European Power Perspectives, NEPP, håller den 5 februari en konferens om att åstadkomma balanserade och effektiva utvecklingsvägar för Sveriges, Nordens och EU:s elsystem: Ett robust och leveranssäkert elsystem 2020, 2030 och 2050

17 dec 2015


Visa fler nyheter

Ansvarig

Stefan Montin
08-677 ​27 59

Uppdragsgivare

 • Elföretag, nätbolag, fjärrvärmeföretag,
 • Svenska kraftnät
 • Energimyndigheten
 • Naturvårdsverket
 • Formas
 • Nordisk energiforskning
 • Branschorganisationer
 • Forskningsstiftelser/ÅForsk
 • Tillverkande Industri

Till NEPPs hemsida

Ladda ner