Projekt

Ett elsystem för elfordon

Detta är ett branschöverskridande forsknings- och samverkansprojekt, som har fokus på samspelet mellan elsystemet och elektrifieringen av fordonsflottan ur ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv.

En betydande andel av den svenska fordonsflottan måste elektrifieras för att Sverige ska kunna nå målet att minska klimatutsläppen från inrikes transporter (exkl. inrikesflyg) med minst 70 % till år 2030 (jämfört med 2010) samt att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Denna omfattande elektrifiering ställer krav på en kraftfull utbyggnad av laddinfrastrukturen samt att detta sker i samklang med elsystemets leveransförmåga och elnätens möjligheter att hantera höga och till viss del intermittenta effektuttag.

Hänt inom programmet

Dags för ett helhetsgrepp kring laddningskedjan

Inom kort startar vi projektet "Ett elsystem för elfordon" för att ta ett helhetsgrepp kring hela laddningskedjan. Än finns det några platser kvar för fler deltagare.

3 sep 2021 - Energisystem


Ett elsystem för elfordon

Igår hade SVT ett inslag om de utmaningar för elnäten som en elektrifiering av fordonssektorn kan innebära. Det är därför bra att Energiforsk nu förbereder ett nytt projekt om hur elsystemet ska anpassas för att inte elnäten blir en begränsande faktor för en omfattande elektrifiering av fordonsflottan.

28 okt 2020 - Energisystem


Viktigt att få med elnäten i utvecklingen av eltransporter

Nyligen samlades branschaktörer och forskare på Energiforsk, för att diskutera hur en fossilfri transportsektor kommer att påverka elnäten.

11 dec 2019 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Lennart Kjellman
08-677 27 58

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyheter från Ett elsystem för elfordon och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.