Om projektet

Om projektet

Projektet fokuserar på elektrifiering och laddning av vägfordon, särskilt personbilar, distributionsfordon, lastbilar, bussar, taxibilar och arbetsfordon. Tidsperspektivet är i första hand fram till 2030. Även tiden därefter – mot 2045 – kommer att belysas översiktligt för att säkerställa att de åtgärdsförslag som tas fram i projektet också är effektiva på längre sikt och i samklang med de långsiktiga klimatmålen.

Från affärsmodell till åtgärder

Hittills har forskningen och politiken mestadels fokuserat på laddinfrastrukturen och behovet av laddning, men inte lika mycket på att säkerställa behovet av el och nätkapacitet för att möjliggöra laddningen. I detta projekt tar vi ett helhetsgrepp genom att vi avser att hantera hela kedjan från affärsmodell för laddning till hur det påverkar elsystemet och i sin tur vilka åtgärder som behövs vidtas för att elsystemet ska vara väl anpassat för elektrifieringen.

Strategi för integrering av laddbara elfordon i vårt energisystem

Projektet ska – med fokus på samspelet mellan laddinfrastruktur, elsystemet och elnäten – ta fram konkreta åtgärdsförslag som lägger grunden för en storskalig elektrifiering av fordonsflottan till 2030. Projektet ska visa hur åtgärderna bör implementeras och när i tiden detta måste ske. Genom att lägga samman förslagen till helheter skapas en sammanhållen och dynamisk strategi för integrering av laddbara elfordon i vårt energisystem. Förslagen utvecklas löpande i nära samverkan mellan ett tjugotal företag och organisationer inom energi- och  transportbranschen, regioner och teknikleverantörer.