Program

Klimatförändringarnas konsekvenser för energisystemet

Klimatförändringarna kommer att påverka energisektorn på olika sätt. Energisystemets sårbarhet ökar samtidigt som produktionsförutsättningarna för olika energislag förändras. Även energianvändningen påverkas.

År 2018 är ett av de varmaste åren som uppmätts globalt sedan mätningarna inleddes i mitten på 1800-talet. Jordens medeltemperatur har stigit med ca 1 grad jämfört med förindustriell tid och på de nordligare breddgraderna går klimatförändringarna snabbare än vad många forskare förväntat sig. Vädret i framtiden kommer sannolikt att bli mer turbulent.

Energiforsk samlar nu aktörerna inom energisektorn för att fördjupa kunskapen om klimatförändringarnas påverkan på energisystemets olika delar. Målet är att öka kunskapen om energisystemets tillförlitlighet, sårbarhet och resiliens och om behovet av att klimatanpassa energisystemet.

Syftet är att förbereda energisektorn på hur klimatförändringar kan komma att påverka energisystemet i Sverige och att utreda hur oönskade konsekvenser kan förutses samt vilka anpassningsåtgärder som behöver vidtas för att minska negativa effekter och tillvarata ökade produktionsmöjligheter.

Hänt inom programmet

Anpassa energisystemet till klimatförändringarna

–Klimatförändringarna är redan här och påverkar energisektorn. Stora investeringar krävs för att energisystemet ska fungera i ett förändrat klimat och det är därför viktigt att behandla de här frågorna tillsammans, säger Erik Kjellström, professor på SMHI.

24 mar 2021 - Energisystem


Hur energisystemet påverkas av klimatförändringarna

Nu samlar vi våra forskare och analytiker från Chalmers, IVL, Profu och SMHI för att dela med oss av kunskap om klimatförändringarnas inverkan på det svenska energisystemet.

22 feb 2021 - Vattenkraft


Klimatprojekt förbereder energisektorn

Det varmaste året som uppmätts i Europa var 2019 enligt aktuella siffror. Klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för olika energislag, förändrar energianvändningen och gör hela energisystemet mer sårbart.

19 maj 2020 - Energisystem


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Stefan Montin
08-677 ​27 59

Ladda ner

Projektbeskrivning.pdf
pdf 487,8 kB