Program

Klimatförändringarnas konsekvenser för energisystemet

Klimatförändringarna kommer att påverka energisektorn på olika sätt. Energisystemets sårbarhet ökar samtidigt som produktionsförutsättningarna för olika energislag förändras. Även energianvändningen påverkas.

År 2018 är ett av de varmaste åren som uppmätts globalt sedan mätningarna inleddes i mitten på 1800-talet. Jordens medeltemperatur har stigit med ca 1 grad jämfört med förindustriell tid och på de nordligare breddgraderna går klimatförändringarna snabbare än vad många forskare förväntat sig. Vädret i framtiden kommer sannolikt att bli mer turbulent.

Energiforsk samlar nu aktörerna inom energisektorn för att fördjupa kunskapen om klimatförändringarnas påverkan på energisystemets olika delar. Målet är att öka kunskapen om energisystemets tillförlitlighet, sårbarhet och resiliens och om behovet av att klimatanpassa energisystemet.

Syftet är att förbereda energisektorn på hur klimatförändringar kan komma att påverka energisystemet i Sverige och att utreda hur oönskade konsekvenser kan förutses samt vilka anpassningsåtgärder som behöver vidtas för att minska negativa effekter och tillvarata ökade produktionsmöjligheter.

Hänt inom programmet

Klimatprojekt förbereder energisektorn

Det varmaste året som någonsin har uppmätts i Europa var 2019 enligt aktuella siffror. Det innebär att förutsättningarna för olika energislag påverkas, att energianvändningen förändras och att hela energisystemet blir mer sårbart.

19 maj 2020


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Stefan Montin
08-677 ​27 59

Ladda ner

Projektbeskrivning.pdf
pdf 487,8 kB