Om projektet

Projektets mål

Projektet ska förbereda energisektorn på hur klimatförändringar kan påverka energisystemet i Sverige.

Vi ska ta reda på hur oönskade konsekvenser kan förutses och vilka åtgärder som krävs för att att minska negativa effekter och för att ta tillvara ökade produktionsmöjligheter.

Målet är att öka kunskapen om

- Påverkan av klimatförändringar i vår region på det svenska och nordiska energisystemet

- Energisystemens tillförlitlighet och sårbarhet till följd av klimatförändringar

- Energisystemens resiliens, det vill säga systemets förmåga att motstå och hantera effekterna av klimatförändringarna

- Behovet av klimatanpassning – en anpassning och skydd av det svenska energisystemet till ett föränderligt klimat i vår region, så att energisystemets robusthet och förmåga att hantera de faktiska klimatförändringarna ökar.

- Den sammantagna påverkan på energisystemet genom en samlad bedömning av hur klimatförändringarna i vår region påverkar den framtida energiförsörjningen i Sverige, och Norden, och vad som krävs för att bibehålla en säker energiförsörjning