2024-03-15

Pressmeddelande: Stor potential för elbilar att stabilisera elsystemet

Maria Taljegård, Chalmers, och Peter Blomqvist, Profu, har bägge arbetat med rapporten.

Om bara hälften av fordonsflottan är eldriven kan bilarnas batterier leverera mer än tre gånger det högsta effektbehovet i mellersta Sverige vid en viss tidpunkt. Dessutom kan fyra av fem elbilsägare tänka sig att låna ut minst halva batteriets kapacitet när bilen är parkerad. Det här innebär stora möjligheter att minska effektbristen och stabilisera elsystemet, enligt en ny rapport från Energiforsk.

– I dag står alltid cirka 80 procent eller mer av alla elbilar parkerade utan att ladda, så det finns potential att utnyttja den parkerade bilflottan under dygnets alla timmar. Det här kan bidra till att minska risken för effektbrist i elsystemet och kraftigt minska den totala kostnaden för elsystemet, säger Maria Taljegård, senior forskare på Chalmers som skrivit en del av rapporten.

En helt elektrifierad fordonsflotta har stora möjligheter att bidra till ett stabilare elsystem, bland annat genom hantering av kapacitetsbrist i elnäten, enligt en ny rapport från Energiforsk. Om endast drygt hälften av bilflottan elektrifieras kan den tillgängliga effekten från bilbatterierna i mellersta Sverige uppgå till 60 GW, cirka tre gånger mer än det högsta effektbehovet i elprisområde 3.

Tekniken att el matas från elbilar till elnätet kallas vehicle to grid, V2G, och fyra av fem elbilsägare kan tänka sig låna ut halva batterikapaciteten eller mer när bilen står parkerad, om de får en viss ekonomisk ersättning, enligt en enkät bland 220 elbilsägare. Dessutom är mer än nio av tio elbilsägare villiga att ladda med lägre effekt vissa tidpunkter, under förutsättning att det stöttar elnätet, ger lägre elräkning eller minskar batteriets slitage, visar studien.

– Alla elfordon kan tillsammans fungera som ett mycket kraftfullt batteri, det innebär ett stort värde på flera sätt. Elbilsägarna kan sänka sina kostnader väsentligt bara genom att ladda vid rätt tidpunkt och dessutom få ersättning för att man lånar ut batteriet. Det bidrar till att elsystemet blir mer robust och att flaskhalsar i elnäten minskar, säger rapportens huvudförfattare Peter Blomqvist från konsult- och forskningsföretaget Profu.

Två faktorer är avgörande för att elektrifieringen av vägtransporterna ska fortsätta i snabb takt, enligt rapporten. Dels behövs incitament som gör det attraktivt att köpa och använda elfordon, exempelvis sänkt skatt, bidrag vid inköp eller att man får parkera billigare. Dels behövs en nationell samordning för att kunna bygga ut antalet laddplatser.

Fyra framgångsfaktorer
För en snabb och kostnadseffektiv elektrifiering av vägtransporterna identifierar rapporten fyra framgångsfaktorer:

  • Underlätta för flexibilitet. Fler konsumenter bör uppmuntras att välja timprisavtal. Elnätsföretag bör i större utsträckning införa effektbaserade elnätstariffer och laddoperatörer bör låta prissignaler slå igenom mot elbilsägarna.
  • Standardisera laddningen. Det behöver vara lätt för elbilsägare att göra rätt. Därför bör det införas standarder så att elfordonsägare kan få tillgång till alla laddplatser och att det blir enkelt att betala för laddning.
  • Dela laddinfrastruktur. Det behövs kartläggningar över var laddplatser kan delas samt skapas incitament för att de kan bli publika i så hög utsträckning som möjligt. Semipublika laddplatser blir viktigt i sammanhanget, då det kan öka utnyttjningstiden på laddplatser som annars hade varit vikta för exempelvis åkerier eller företag.
  • Skapa långsiktiga regelverk. Affärsmodeller som öppnar för flexibilitet och delning av laddinfrastruktur kan snabba på utvecklingen. För att de ska bli verklighet krävs långsiktiga regelverk så att marknadsaktörer vågar fatta beslut.

Fakta vehicle to grid – V2G
Vehicle to grid, V2G, innebär att el kan matas tillbaka till elnätet från elbilars batteri när bilarna är anslutna till en laddplats. Det möjliggör för elbilar att öka flexibiliteten i elnätet genom att bilarna tillför el till nätet när elproduktionen är låg och behovet stort, och laddar när efterfrågan är låg. Genom att laddoperatörer betalar elbilsägare för att de lånar ut sin batterikapacitet kan affärsmodeller för V2G och flexibilitet skapas. Än så länge är det få bilar som stödjer V2G, men flera forskningsprojekt pågår och inom några år bedöms kommersiella lösningar vara på plats.

Om rapporten
”Analys och rekommendationer för en effektiv utbyggnad av laddinfrastruktur” är en syntesrapport av analyser genomförda inom Energiforsks projekt ”Ett elsystem för elfordon”. Projektets syfte är att ta fram konkreta förslag för en elektrifiering av fordonsflottan till 2030. Analyserna har gjorts av forskare från Chalmers Tekniska Högskola, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Power Circle, Profu och Sweco. Energiforsk har projektlett arbetet.

Rapporten kan laddas ner här.

För mer information
Maria Taljegård, senior forskare på Chalmers
073-309 59 02
maria.talljegard@chalmers.se

Peter Blomqvist, senior analytiker på konsult- och forskningsföretaget Profu
070-379 73 90
peter.blomqvist@profu.se

Madelene Danielzon Larsson, programansvarig Ett elsystem för elfordon, Energiforsk
08-677 27 71
madelene.danielzon.larsson@energiforsk.se

Daniel Hirsch, kommunikationsansvarig Energiforsk
0708-96 90 09
daniel.hirsch@energiforsk.se

Nyheter