2020-12-28

Ny kunskap om nederbördsmängder

Dammanläggningar med små tillrinningsområden, till exempel gruvdammar, behöver kunskap om hur nederbörd fördelas över dygnet. Genom observationer av nederbördsmängder över dygnet, har nya intressanta data kommit fram.

Nuvarande riktlinjer för beräkning av dimensionerande flöden för dammanläggningar finns för avrinningsområden ner till en kvadratkilometer. För att riktlinjerna ska vara möjliga att tillämpa även för avrinningsområden på mindre än kvadratkilometer har fördelningen av nederbördssekvensen studerats med högre tidsupplösning än ett dygn. Fokus i studien har legat på att observera nederbördsmönster och volymer vid enskilda extrema nederbördshändelser. I nästa steg har forskarna jämfört observationerna med data från olika beräkningsmetoder för nederbörd.

Maxtimmen
Utifrån historiska observationer och statistiska analyser har det visat sig att maxtimmen bör innehålla en betydande del av dygnsregnet, alltså en större mängd än vad som diskuterats tidigare. I rapporten föreslås att räkna med att 50% av den totala dygnsnederbörden faller under den intensivaste timmen.

Typregn
Med hjälp av klusteranalys av nederbörd har olika typer av regn identifierats. Resultaten pekar på två tydliga typer av regn, den ena är ett regn med i princip konstant intensitet, och en det andra har en tydlig pik i intensitet. En intressant slutsats är att det inte verkar var några större geografiska skillnader i typregnens utseende.

–Resultaten av studien är en viktig del för att komplettera riktlinjerna för beräkning av dimensionerande flöden så de fullt ut kan tillämpas för mindre avrinningsområden. Det är en betydande mängd nya data som har analyserats jämfört med vad som legat till grund för tidigare försök till analyser, berättar Jonas German på SMHI som är en av författarna till rapporten.

Läs rapporten Fördelning av extrem dygnsnederbörd här

 

 

 

Nyheter