2024-04-03

Ny rapport: Vätgas har goda förutsättningar att bidra med flexibilitet till elsystemet

I ett framtida energisystem kan vätgas utgöra en flexibel resurs som bidrar till att balansera elsystemet på olika tidshorisonter, både avseende effekt- och energibalans och frekvensreglering. Det är huvudslutsatsen i en ny Energiforskrapport som presenterades på ett webbinarium den 27 mars där omkring 250 personer deltog.

Den viktigaste slutsatsen i rapporten är att vätgas har goda förutsättningar att bidra med flexibilitet till elsystemet i Sverige i framtiden, förutsatt en ökande efterfrågan på elektrolysproducerad vätgas. Flexibiliteten kan bidra till att dämpa effektbehovet vid elpristoppar, sänka kostnaden för vätgas, samt minska systemkostnaden jämfört med fall utan vätgasflexibilitet, säger Martin Hagström på Profu, huvudförfattare till rapporten och en av talarna på webbinariet.

I framtidens elsystem förväntas effektutmaningar relaterade till överskotts- och underskottssituationer att uppstå. Här kan vätgasen fylla en viktig roll, visar rapporten Vätgasens möjligheter att bidra till effektbalans. Eftersom vätgasen konkurrerar med en mängd andra alternativ som har liknande balanserande och flexibla förmågor finns ett stort behov att ta ett helhetsgrepp om alternativen. Det har projektgruppen gjort genom att använda energisystemmodellering samt analysera stödtjänstmarknader. Det behövs även kunskap om hur aktörer agerar när det gäller investeringar och driftsbeslut. Därför har man även analyserat aktörsperspektivet.

– En investering i en vätgasanläggning är i grunden en kostsam och osäker investering. Vi behöver finansiella stöd som gör det möjligt för aktörerna att ta denna extra investering i flexibilitet. Dessutom behöver vi se över en gemensam möjlighet till storskalig vätgaslagring, vätgasledningar och hur detta görs på ett kostnadseffektivt sätt då lagring i många fall är en förutsättning för flexibel drift, säger Maria Edvall från Rise, medförfattare till rapporten och talare på webbinariet.

I rapporten utvärderas hur vätgas kan påverka elsystemet och, i konkurrens med andra alternativ, bidra med flexibilitet. 

– Det resultat som överraskade mig mest i rapporten var att batterier och vätgasflexibilitet inte bara konkurrerar med varandra, utan att de även kan komplettera varandra, säger Julia Renström på Profu, medförfattare till rapporten och talare på webbinariet.

Huvudslutsatserna från rapporten:

  • Flexibel drift av elektrolysörer kan effektivt minska effektbehov vid elpristoppar.
  • Lönsamhetspotentialen för vätgasbaserad elproduktion förbättras med mer variabel elproduktion och stora vätgaslager.
  • Batterier och vätgaslagring kan komplettera varandra för att balansera elsystemets olika tidshorisonter.
  • Energilager utjämnar elpriser över tid och mellan elprisområden, och påverkar olika kraftslags intäktsmöjligheter.
  • Återbetalningstider för vätgasflexibilitet korrelerar med elprisvariationer.
  • Elektrolysörer kan vara viktiga på stödtjänstmarknaderna men möter konkurrens.
  • Fördjupad forskning behövs kring förbättrad kalkyl för vätgasbaserad elproduktion och kvantitativ analys av stödtjänster.

Fortsatt forskning behöver undersöka vätgasens koppling till fjärrvärme, effekter på energisystemet, transport, bergrumslagring, vätgasaktörers förutsättningar och stödtjänstmarknadernas potentiella intäkter, säger Sara Hugestam, programansvarig för Energiforskprogrammet Vätgasens roll i energi- och klimatomställningen.  

Ta del av talarnas presentationer och inspelningen från webbinariet här.

Fakta

Projektet har genomförts av Martin Hagberg (projektledare), Julia Renström och Thomas Unger från Profu, Maria Edvall och Camille Hamon från Rise samt Frank Krönert, Rebecca Roupe, Gustaf Rundqvist Yeomans och Erik Östling från Sweco. Projektet omfattar tre arbetspaket som avlämnat separata rapporter: 

Vätgas för ett balanserat elsystem – Analys ur energisystemperspektiv
Vätgas för ett balanserat elsystem – Analys ur aktörsperspektiv
Vätgas för ett balanserat elsystem – Analys av stödtjänstmarknader

Nyheter