Rapport

Vätgas för ett balanserat elsystem – Analys ur energisystemperspektiv

Uppdaterad 2024-04-16 Publicerad 2024-03-08

I denna rapport analyseras möjligheterna för vätgas som en flexibel resurs i elsystemet utifrån ett systemperspektiv.

Vätgasen har en stor potential, inte bara som bränsle och råvara i transport- och industrisektorn. Med vätgas kan man också lagra energi och flytta laster i tiden inom elsektorn vilket kommer att behövas i allt större utsträckning när andelen väderberoende kraftslag ökar i energimixen. Eftersom vätgas är sektoröverskridande krävs många nya samarbeten mellan olika aktörer i samhället. 

Studien ansätter ett systemperspektiv och använder kvantitativa energisystemanalytiska modeller som stöd för analysen. Genom beräkningsfall med kontrasterande förutsättningar studeras möjligheterna för vätgas som en flexibel resurs i el- och energisystemet granskas. Resultaten visar att flexibel användning av elektrolysörer för vätgasproduktion har, i kombination med vätgaslager och ett framtida industriellt vätgasbehov (som i analysen antas vara konstant över året), stora möjligheter att på ett kostnadseffektivt sätt dämpa effektbehovet vid elpristoppar och på så sätt bidra till systemets effektbalans.

Nyheter

Håll rätt energinivå!

I år medverkar Energiforsk på Vetenskapsfestivalen i Göteborg, festivalen där det gemensamma målet är att låta barn och skolungdomar få en inblick i vetenskapens värld. Genom satsningen Vattenkraftens framtidsprogram deltar Energiforsk med en experimentstation där de besökande barnen, med hjälp av några motionscyklar, ska försöka hålla balansen på elnätet.

19 apr 2024


Vilken typ av solceller vill vi leva med?

Marieke Rynoson, forskar om solceller på doktorandprogrammet i energisystem på Högskolan i Dalarna. Ingenjörer glömmer ibland bort att se på solceller ur ett socialt perspektiv, menar Marieke Rynoson. – Jag vill fokusera på social hållbarhet för att ge branschen insikter om vad vi faktiskt vill leva med!

11 apr 2024


Beslutsstöd för återvinning av slaggrus fungerar, men behöver uppdateras

För att underlätta bedömningen av potentiella miljö- och hälsorisker med återvinning av slaggrus, finns ett beslutstöd sedan 2019. I det här projektet har forskarna undersökt hur beslutsstödet fungerar i praktiken.

8 apr 2024


Exploring vibrations in power plants with Professor Rainer Nordmann

Energiforsk and Professor Rainer Nordmann have arranged a one-day-lecture tour of Sweden and Finland on turbogenerator vibrations.

4 apr 2024 - Kärnkraft


Ny rapport: Vätgas har goda förutsättningar att bidra med flexibilitet till elsystemet

I ett framtida energisystem kan vätgas utgöra en flexibel resurs som bidrar till att balansera elsystemet på olika tidshorisonter, både avseende effekt- och energibalans och frekvensreglering.

3 apr 2024 - Energisystem


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2024:996

Författare

Julia Renström, Thomas Unger, Martin Hagberg, Profu