2021-03-15

Trap and transport av ål i Motala ström

I sjöarna Sommern, Roxen och Glan har fångst och nedtransport förbi kraftverk, även kallat trap and transport, bedrivits sedan starten av Krafttag ål. Under 2020 transporterades totalt ca 4 000 ålar, nära 5,2 ton, förbi kraftverken i Motala ström.

Hela Motala ströms avrinningsområde är drygt 15 000 km2 stort. Det innefattar Vättern med tillflöden och Motala ströms huvudfåra från Vättern till Bråviken, inklusive biflöden som Stångån och Svartån. Det finns totalt 25 vattenkraftverk i vattensystemet och de flesta ägs av Tekniska verken.

Fältbesiktning
För alla kraftbolag som genomför trap and transport inom ramen för Krafttag ål, ingår det i uppdraget att varje år genomföra en fältbesiktning. Vid besiktningen ska en person med stor kompetens om lekvandrande ålar träffa den yrkesfiskare och/eller transportör som har fått i uppdrag att utföra trap and transport. Syftet med fältbesiktningen är att säkerställa att åtgärden är så hänsynsfull som möjligt för ålen.

I slutet av september 2020 genomförde fiskeribiologen Björn Tengelin, på uppdrag av Tekniska verken, en fältbesiktning för att kontrollera att hanteringen av ålen sker på ett tillfredställande sätt vid trap and transport i Motala ström. Deltagare vid fältbesiktningen var, förutom Björn Tengelin, Jakob Bergengren, Tekniska verken samt fiskaren Anders Nilsson.

Följer månfaserna
Vid fältbesiktningen fångades ett 40-tal stora ålar från bottengarn (ett fast fiskeredskap i form av en ryssja) placerade i den västra delen av sjön Roxen. Ålen är en ljusskygg fisk och ålfångst följer därför till stor del månfaserna, där rörligheten och därmed fångstbarheten ökar när det är mindre måne, det vill säga, mörkare. Vid fisketillfället var det fullmåne under natten vilket kan ha bidragit till mindre fångst än normalt.

Stora blankålar
De fångade ålarna var genomgående mycket stora blankålar på mellan ett och två kilo och mer eller mindre mogna för utvandring. Ålarna uppvisade god kondition och ingen av ålarna hade några större skador. Ålarna hanterades så lite som möjligt för att inte stressas. Åter vid fiskeläget räknades och vägdes all ål och lades i en väl syresatt transportbehållare. Efter ca en timmes bilfärd kunde ålen slutligen släppas ut i Stegeborgsviken (ca 15 km öster om Söderköping), och påbörja sin, förhoppningsvis framgångsrika, vandring tillbaka mot Sargassohavet.

Nyheter