2021-02-17

Gemensam marknad genom blockkedjeteknik

Forskningsprogrammet Elnätens digitalisering och IT-säkerhet startar nu ett projekt som ska fokusera på kontroll och koordinering av produktion och distribution för det smarta elnätet med flera mindre anslutna produktionskällor och energilager.

För att kunna kontrollera och samordna en integrerad och automatiserad process ska projektet utveckla en modell som baseras på blockkedjeteknik. Tanken är att den här tekniken inom elnät exempelvis ska stödja utvecklingen av elfordon.

–Blockchain, eller blockkedja på svenska, är en decentraliserad databas, det vill säga data lagras i flera kopior i ett nätverk där varje händelse eller transaktion i databasen är ett så kallat block som läggs till i databasen. En serie av block kallas därför en blockkedja, säger projektledaren Jianguo Ding, Skövde universitet.

I takt med att småskalig produktion som solpaneler på tak, vindenergi och geotermisk energi kopplas till det traditionella nätet ökar intresset att hitta en gemensam marknad för produktion och distribution av el. Målet är att ny produktion och distribution snabbt, säkert, tillförlitlig och effektivt kan användas och integreras med elnätet.

Samordning och datautbyte

Det är ett växande intresse i energisektorn att kunna hitta teknik för att samordna och kontrollera produktion och överföring mellan olika kraftproducenter och samtidigt säkra informationsflödet. Med hjälp av blockkedjeteknik kan man utveckla ett nytt sätt att kontrollera och samordna energiproduktion, energilagring och distribution genom att utbyta data enkelt, snabbt, säkert och effektivt.

–Målet är att undersöka möjligheten att använda blockkedjeteknik för att säkra datautbytet mellan kraftproducenter och distributörer, men också att få förståelse för om tekniken kan användas för att styra och samordna de hårt reglerade elnäten. Projektet ska också ta reda på om blockkedjeteknik kan integreras i produktion, energilagring och distribution av kraft i de smarta elnäten, säger Mattias Lång som är chef för affärsområde elnät på Skövde Energi.

Projektet, som kallas Blockchain based production and distribution controls of smart grids och pågår till våren 2022, siktar också på att i förlängningen genomföra en fallstudie för att testa datautbyte mellan olika intressenter som tillsammans ska kontrollera och samordna energiproduktion, energilagring och distribution av energi.

Fakta om blockkedjeteknik

En blockkedja är en decentraliserad databas som lagras i många kopior, en på varje dator i ett peer-to-peer-nätverk. Ett exempel är en fabrik där en produkt tillverkas, olika mellanhänder hanterar produkten genom att köpa och sälja den vidare. En eller flera banker och fraktfirmor är också inblandade i affären. Alla de här aktörerna har egna databaser och egna versioner av transaktionen vilket betyder att uppdateringar, synkningar och verifikationer görs i varje enskild aktörs system.
En blockkedja innebär att datakedjan är decentraliserad så att alla i kedjan har tillgång till fullständig information från övriga aktörer, vilket kan beskrivas som en kopia av samma digitala liggare. Vid en transaktion uppdateras alla kopior av liggaren så att alla olika datorsystem som ingår i kedjan uppdateras samtidigt. Den information som läggs till i kedjan ordnas i block. Varje enskilt block är krypterat och kopplat till föregående block. För att åstadkomma det används en tidskod och en krypterad kod som kallas hash.

 

 

Nyheter