2016-08-24

Kunder vill ha enkla och förutsägbara fjärrvärmepriser

Forskning visar att fjärrvärmens prismodeller ska vara begripliga, möjliga att förutsäga och kunna kommuniceras vidare.

Resultat från en studie, som har genomförts av Sweco, Lunds universitet och IVL Svenska miljöinstitutet, visar att det finns ett glapp mellan vilka egenskaper som kunderna vill att en prismodell för fjärrvärme ska ha och leverantörers intressen. Kunderna vill ha en prismodell som är enkel att förstå och kommunicera, som är förutsägbar och som gynnar energieffektivisering medan fjärrvärmeleverantörerna eftersträvar riskminimering och kostnadsreflektering.

Studien visar också att det är viktigt att kommunicera med kunderna är när energibolaget gör en förändring av prismodellen. Kunderna vill känna att fjärrvärmebolaget är närvarande, att det hjälper till och förstår kundens situation. Forskarna pekar på att det tycks vara lika viktigt att och hur man som leverantör kommunicerar som vad man kommunicerar.

”Nyttan med den nya kunskap som har kommit fram genom den här studien är att den ger ett tydligt kundperspektiv på fjärrvärmens prismodeller” säger projektledare Henrik Gåverud på Sweco.

Läs mer i den nya rapporten Kundernas uppfattning om förändrade prismodeller.

Nyheter