2021-03-05

Checklista för att designa ekologiska flöden

Det går att uppnå ekologiska vinster både i en vattenfåra och på de intilliggande landområdena genom att miljöanpassa torrfåror. Det har saknats kunskap och brist på underlag för att utforma funktionella åtgärder, men nu finns det matnyttigt underlag i en ny rapport från Vattenkraftens miljöforskningsprogram.

Spilltappning i naturfåror vid kraftverk och miljöanpassad drift är tillsammans med fiskvägar för upp- och nedströms vandring de viktigaste åtgärderna för att miljöanpassa vattenkraften. Men det finns ett stort behov av att genomföra relevanta miljöåtgärder för att uppnå miljömål och miljökvalitetsnormer i reglerade vattensystem. Man behöver göra avvägningar mellan åtgärdens förväntade miljöeffekt, kostnad och förutsättningar och behovet av energiproduktion.

Att i förväg kunna identifiera olika möjligheter och vilka effekter de har är något som energibranschen länge har efterfrågat.

–Ekologiska flöden kommer att vara en stor och viktig fråga i kommande prövningar enligt den nationella planen. Det är viktigt att designa flödet för de särskilda förutsättningar som råder på varje plats, dels för att åstadkomma ett så effektivt nyttjande av vattnet som möjligt med hänsyn till de naturvärden som går att uppnå, dels för att inte göra större påverkan på vattenkraftens viktiga samhällstjänster än nödvändigt, säger Johan Tielman som är miljöchef på Uniper Hydropower.

Ett underlag kan man få genom hydraulisk modellering där torrfårans ekologiska potential, till exempel fårans lutning och bottenprofil, kan analyseras i relation till kraftproduktion och andra begränsande förutsättningar.

Resultaten visar här att man kan uppnå en god precision med noggranna mätningar av batymetri och med ett gott kalibrerings- och valideringsmaterial. Ju tidigare i ett projekt som en bra hydraulisk modell tas fram, desto mer kan man spara in, eftersom felaktiga beslut kan försena och fördyra projektet.

–Just konstaterandet att man måste göra en individuell bedömning av varje torrfåra ser jag som det kanske allra viktigaste resultatet. Den här nya rapporten innehåller mycket matnyttigt för såväl verksamhetsutövare som andra aktörer. Den kan ses som en checklista i arbetet med att designa ekologiska flöden och vilka effekter dessa kan ha på till exempel olika målarter. Här på Uniper har vi redan använt resultaten som ett underlag i ett examensarbete med syfte att föreslå miljöåtgärder i en av våra torrfåror och jag tror att den kommer att bli till stor nytta även framöver, säger Johan Tielman.

Läs mer om resultaten och ladda ner rapporten Metodik för hydraulisk modellering av torrfåror vid miljöanpassning av vattenkraft

 

Nyheter