Rapport

Metodik för hydraulisk modellering av torrfåror vid miljöanpassning av vattenkraft

Det går att uppnå ekologiska vinster både i en vattenfåra och på angränsande landområden genom miljöanpassning av torrfåror. Men kunskapsluckorna är generellt stora och det är brist på underlag för att utforma funktionella åtgärder.

Att i förväg kunna identifiera olika möjligheter och vilka effekter de har är något som efterfrågas av branschen. Hydraulisk modellering kan ge ett sådant underlag, där torrfårans ekologiska potential, till exempel fårans lutning och bottenprofil, kan analyseras i relation till kraftproduktion och andra begränsande förutsättningar.

Resultaten visar här att en god precision kan uppnås med noggranna mätningar av batymetri och med ett gott kalibrerings- och valideringsmaterial. Ju tidigare i ett projekt som en bra hydraulisk modell tas fram, desto mer kan sparas in eftersom felaktiga beslut kan försena och fördyra projektet.

Nyheter

Miljöfarlig gas ska fasas ut i nytt elnätsprojekt

SF6-gas har länge varit en viktig komponent inom högspänningsindustrin, men dess påverkan på miljön väcker oro. Guillermo Moral Otegui, masterstudent vid KTH, genomför nu ett exjobb som syftar till att hitta mer hållbara alternativ till gasen.

25 sep 2023 - Trygg elförsörjning


Elektrifieringens roll i transportsektorns omställning diskuteras på eComExpo

Energiforskprojekten "Ett elsystem för elfordon" och "2030-pusslet" kommer att vara värd för två rundabordssamtal på eComExpo med fokus på elektrifieringens betydelse för transportsektorns omställning.

20 sep 2023 - Energisystem


Hundratals intresserade av SVC:s nya webbinariesatsning

Att det finns ett stort intresse för forskning och utveckling av teknik, system och metoder för vattenkraft och dammar syns tydligt i antalet deltagare på SVC:s nya serie med lunchwebbinarium.

19 sep 2023 - Vattenkraft


Energiforsk fokuserar på samhällsnytta i nytt ägardirektiv

Energiforsk ska initiera och bedriva energiforskning för att bidra till ett robust och hållbart energisystem, och fortsätta vara politiskt oberoende. De syftena har företagets ägare förtydligat i ett uppdaterat ägardirektiv.

11 sep 2023


Virtuellt kraftverk kan öka intäkterna för solcellsägare

Currently är ett virtuellt kraftverk som företaget CheckWatt tagit fram. Genom att ansluta sina solcellspaneler till det virtuella kraftverket kan solelproducenter sälja stödtjänster.

5 sep 2023


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2020:702

Författare

Anders Söderström, Dag Cederborg, Sandra Broström, Pierre-Louis Ligier