Rapport

Metodik för hydraulisk modellering av torrfåror vid miljöanpassning av vattenkraft

Det går att uppnå ekologiska vinster både i en vattenfåra och på angränsande landområden genom miljöanpassning av torrfåror. Men kunskapsluckorna är generellt stora och det är brist på underlag för att utforma funktionella åtgärder.

Att i förväg kunna identifiera olika möjligheter och vilka effekter de har är något som efterfrågas av branschen. Hydraulisk modellering kan ge ett sådant underlag, där torrfårans ekologiska potential, till exempel fårans lutning och bottenprofil, kan analyseras i relation till kraftproduktion och andra begränsande förutsättningar.

Resultaten visar här att en god precision kan uppnås med noggranna mätningar av batymetri och med ett gott kalibrerings- och valideringsmaterial. Ju tidigare i ett projekt som en bra hydraulisk modell tas fram, desto mer kan sparas in eftersom felaktiga beslut kan försena och fördyra projektet.

Nyheter

Svenskt centrum för hållbar vattenkraft – ny teknik och biologisk mångfald

Energiforsk driver tillsammans med Luleå tekniska universitet Svenskt centrum för hållbar vattenkraft, under de kommande fem åren. Det är Energimyndighetens största kompetenscentrum med en budget på 280 miljoner.

24 mar 2023


Energiforsk i internationellt vätgasprojekt

Energiforsk är en av 44 partners i det internationella vätgaskonsortiet BalticSeaH2 i Östersjöregionen. Projektet syftar till att skapa en vätgasekonomi, öka energisäkerheten och minska beroendet av fossila energikällor. Planerad omsättning är cirka 360 miljoner kronor under fem år.

21 mar 2023


Pressmeddelande: Energibranschen investerar i forskning om hållbara elnät

Nu startar Energiforsk och 47 aktörer från energibranschen forskningsprogrammet "Elnätens hållbara teknikutveckling och digitalisering" med en budget på totalt 11 miljoner kronor.

20 mar 2023 - Trygg elförsörjning


3 tips på hur organisationer kan nå bortom mål- och intressekonflikter

Samarbete och förståelsekultur, det är två viktiga pusselbitar för hur organisationer kan nå bortom mål- och intressekonflikter i energiomställningen, enligt Johan Holmén, doktor i fysisk resursteori vid Chalmers.

17 mar 2023 - Värme och kyla


Aska kan skydda mot snyltbaggen: Kostar skogsindustrin hundra miljoner årligen

Tack vare askans höga halt av kisel kan återföring av aska i svenska skogar ökar både produktionen av biomassa och stärka trädens motståndskraftighet mot snyltbaggen.

9 mar 2023 - Värme och kyla


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2020:702

Författare

Anders Söderström, Dag Cederborg, Sandra Broström, Pierre-Louis Ligier