Verktyg och metoder

Verktyg att använda inför beslut

Här har vi samlat några användbara verktyg och metoder som underlättar arbetet för företag, myndigheter och andra aktörer inom vattenkraft och miljövård. Verktygen kan laddas ner och användas fritt som underlag för samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar och för beslut om vattenkraftrelaterade miljöåtgärder.

Samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning av miljöåtgärder i vattendrag

Det här verktyget har tagits fram för att man ska kunna göra samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar av vattenkraftrelaterade miljöåtgärder. Bedömningarna görs med kostnads-nyttoanalys, så kallad cost-benefit analysis, CBA. Verktyget består av de två delarna Excelprogram och en manual som stöd för att använda verktyget. Här kan du läsa mer om hur verktyget ska användas och vad som krävs innan du sätter igång. 

Populationsmodellering

Detta modellverktyg gör det möjligt att på ett enkelt sätt åskådliggöra hur en åtgärd påverkar mängden vandringsfisk och hur lång tid det tar innan den ger effekt på fiskbeståndet. Här hittar du mer information och kan ladda ner populationsverktyget och en presentation från en utbildning i ämnet. 

Modellverktyg för beräkning av ålförluster

Den här applikationen kan användas för att bedöma vandringsförluster av ål vid olika typer av kraftverksanläggningar, med hänsyn till anordningar för nedströmspassage. Syftet är att beräkna passageförluster av ål som passerar via vattenkraftverksturbiner för att ge underlag till prioritering av åtgärder för nedströmsvandrande ål. Modellen, som överensstämmer med empiriska data på ålförluster, kan laddas ner här.

Miljönytta och påverkan på elproduktionen

För att kunna prioritera vilka åtgärder som ska göras var är det viktigt att bedöma både den potentiella miljönyttan och dess påverkan på elproduktionen.Det är också viktigt att arbeta utifrån ett avrinningsområdesperspektiv, både med avseende på hur åtgärder påverkar ekosystemen knutna till vatten och hur de påverkar produktionssystemet. Läs mer i Identifiering av påverkan, åtgärdsbehov och åtgärdspotential i vattendrag påverkade av vattenkraft.