Populationsmodeller

Populationsmodeller för simulering av fiskvägar

Foto: Peter Johansson

Populationsmodellerna är modellverktyg som åskådliggör hur konnektivitetsåtgärder påverkar mängden fisk. Verktygen gör det möjligt att på ett enkelt sätt åskådliggöra hur en åtgärd påverkar mängden vandringsfisk och hur lång tid det tar innan den ger effekt på fiskbeståndet.

Kjell Leonardsson, universitetslektor vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU på institutionen för vilt, fiske och miljö i Umeå, har utvecklat verktyget. Kjell har haft utbildningar av modellerna och en sammanfattning denna finns för nedladdningen till höger och modellerna hittar du längst ned. Om modellerna:

FiMod1:Förenklad jämviktsmodell som bland annat inkluderar:

  • Beräkning av förväntad tid från konnektivitetsåtgärd till dess att fiskbeståndet når jämvikten. Den här aspekten är av intresse när man tar ställning till utformning av uppföljningsprogram. 
  • Skattning av osäkerheter när det saknas fiskbestånd uppströms det eller de kraftverk där en eller flera fiskvägar planeras.
  • En enklare och snabbare variant av modellen är utvecklad sen tidigare. Den hanterar bara individer som leker en gång. 

FiMod2:Utökad jämviktsmodell innefattar även:  

  • Skattning av osäkerheter när fiskbestånd som utgörs av flergångslekare finns både uppströms och nedströms det kraftverk där fiskväg planeras.
  • Kriterier för storlek vid könsmognad som krävs för fiskbeståndet nedströms respektive uppströms kraftverk för att en fiskväg skall kunna öka det totala antalet lekfiskar i området. Med en enkel modell, oavsett art, kan man visa att det krävs att fiskbeståndet nedströms måste ha betydligt större honor (som dessutom måste vara uppströmslekare) än beståndet uppströms för att det överhuvudtaget skall kunna bli någon effekt på det totala fiskbeståndets storlek av en konnektivitetsåtgärd.

Information om modellen:

En vidareutveckling av populationsmodellerna (den första versionen finns redovisad i Elforskrapport 12:36) ligger till grund för modellerna. En ny rapport där de nya modellerna beskrivs håller att på tas fram inom Miljöprogram Vattenkraft.

Till höger hittar du en sammanfattning av utbildningen om modellerna som hölls den 4 oktober 2017 på Energiforsk.

Programvara för att kunna nyttja modellen finns för gratis nedladdning här: Wolfram Research’s CDF-spelare 11.1

Populationsmodeller för nedladdning här!