Mål och vision

Programmets mål och vision

Mer kraft och liv i våra vatten är visionen för det här forskningsprogrammet. Målen för programmet listas här:

Samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys av vattenkraftrelaterade miljöåtgärder

  • Att leverera en användarvänlig och hos intressenterna förankrad modell för samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys av vattenkraftrelaterade miljöåtgärder

Arbetsgång för prioritering av vattenkraftrelaterade miljöåtgärder

  • Att leverera en effektiv, praktisk och hos intressenterna accepterad arbetsgång för välgrundade beslut om prioritering av balanserade vattenkraftrelaterade miljöåtgärder.

Effekter av genomförda miljöåtgärder relaterade till vattenkraft

  • Beräkna det samhällsekonomiska värdet av redan genomförda miljöåtgärder, t.ex. biotopvård, lokalt miljöanpassat flöde eller kontinuitetsförbättringar. Alternativt, bedöma det samhällsekonomiska värdet av tänkbara effekter av hypotetiska miljöåtgärder.

Resultatspridning

  • 40 personer vid relevanta företag och myndigheter ska ha fått en fördjupad utbildning om resultat från programmet.

Publikationsmål

  • Tio bidrag vid relevanta konferenser och fem artiklar i vetenskapligt granskade tidskrifter.

Effektmål

  • Att resultaten ska kunna utgöra beslutsunderlag i det komplexa arbetet att implementera förnybartdirektivet och vattendirektivet på ett samhällsekonomiskt tillfredställande sätt