Tidigare FoU-resultat

Rapporter inom vattenkraft och miljö

Här har vi samlat resultat från tidigare forskning inom vattenkraft och miljö. Rapporterna spänner över områden som fiskvägar, lokal vattenkemi, intagsgaller, flöden och biologisk mångfald. Trevlig läsning!

Forskningen har utförts inom Energiforsks och Elforsks forskningsprogram inom vattenkraft och miljö under de senaste 20 åren. Rapporterna kan fritt laddas ner och användas för att stärka kunskapen om tänkbara åtgärder för en ökad möjlighet till fri passage för djur, växter och sediment; förbättrade lek- och uppväxtområden och lokalt anpassade flöden i vattendrag med vattenkraft. 

Krafttag ål 2015-2017
Sara Sandberg, 2018.

Skonsam drift av vattenkraftverk vid ålvandring
Henrik Jeuthe, Kjell Leonardsson, 2017.

Anpassning av småskaligt vattenkraftverk för ålvandring
Anders Andersson, Kjell Leonardsson, Gunnar, Hellström, Staffan Lundström, 2017.

Fysiska avledare för uppsamling av blankål vid vattenkraftverk
Axel Emanuelsson, Peter Christensen, Fredrik Mikaelsson, Marie Böjer, Frans Göransson, Johan Östberg, Urban Öhrfeldt, Ylva Hemfrid-Schwartz, Petter Norén, Olle Calles, 2017.

Hydrauliska förutsättningar och ålens beteende i kraftverksintag
Kjell Leonardsson, Henrik Jeuthe, Arne Fjälling, Gustav Hellström, Johan Leander, Daniel Nyqvist, Olle Calles, Johan Östergren, 2017.

Utvärdering av sonar som varningssystem för nedströms ålvandring
Henrik Jeuthe, Arne Fjälling, 2017.

Studier av ålbestånd och ålmigration med fiskräknare
Anders Eklöv, Mats Hebrand, Viktor Hebrand, 2017.

Alternativ ålyngeluppsamling
Jonas Christiansson, Johan Watz, Olle Calles, 2017.

Låglutande galler och betydelsen av spaltvidd för ålpassage, hydrauliska egenskaper och drivgodsproblematik
Daniel Nyqvist, David Aldvén, Olle Calles, 2017.

Samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning av miljöåtgärder i vattendrag 
Tore Söderqvist, Henrik Nordzell, Linus Hasselström, Erik Wallentin, Frida Franzén, Mats Ivarsson, Åsa Soutukorva, 2017.

Identifiering av påverkan, åtgärdsbehov och åtgärdspotential i vattendrag påverkade av vattenkraft
Birgitta Malm Renöfält, Åsa Widén, Roland Jansson, Erik Degerman, 2017.

Evidensbaserade åtgärder för att restaurera ekologiska funktioner i reglerade vattendrag
Roland Jansson, Erik Degerman, Åsa Widén, Birgitta Malm Renöfält, 2017.

Ekologisk reglering
Åsa Widén, Roland Jansson, Birgitta Renöfält, Erik Degerman, Dag Wisaeus, 2017.

Ekologiska och ekonomiska strategier för optimering av vattenkraftsrelaterade miljöåtgärder, EKOLIV
Leonard Sandin, Erik Degerman, Jakob Bergengren, Ing-Marie Gren, Peter Carlson, Serena Donadi, Mikael Andersson, Stina Drakare, Emma Göthe, Richard K Johnson, Maria Kahlert, Joel Segersten, Brendan McKie, David Spjut, Wondmagegn Tafesse Tirkaso, Carl Tamario, Cristina Trigal, Eddie von Wachenfeldt, 2017.

Syntes av Kraft och liv i vatten, KLIV
Anna Rönnberg, Andreas Aronsson, Peter Rivinoja, Tove Nordling, 2017.

Krafttag ål 2011-2014
Sara Sandberg, 2015.

Utvärdering av målen för programmet Krafttag Ål
Willem Dekker, Håkan Wickström, 2015.

Understanding downstream migration timing of European eel
F Stein, Olle Calles, E Hübner, Johan Östergren, B Schröder, 2014.

Tekniska lösningars tillämpbarhet för förbättrad nedströmspassage för ål
Olle Calles, Jonas Christiansson, Jan-Olov Andersson, Simon Karlsson,
Håkan Wickström, Johan Östergren, 2014.

Radiotelemetriundersökning av ålens passage av vattenkraftverk i Motala ström
Johan Östergren, Simon Karlsson, Kjell Leonardsson, Anna Eriksson, Håkan Wickström, Olle Calles, 2014.

Test av olika åtgärdsutformningar för att optimera ålyngelfångst vid vattenkraftverk
Jonas Christiansson, A Nilsson, P Olsson, M Heiss, Olle Calles, 2014.

Test av nytt koncept till förbipassage för nedströms vandrande blankål
Arne Fjälling, 2014.

Ålens möjlighet till passage av kraftverk
Olle Calles, Jonas Christiansson, 2012.

Modellverktyg för beräkning av ålförluster vid vattenkraftverk
Kjell Leonardsson, 2012.

Ålens vandring förbi tre kraftverk i Rönne å
Anders Eklöv, 2012. 

Ålens vandring förbi tre kraftverk i Rönne å - en förstudie avseende utvandringslösningar
Anders Eklöv, 2012. 

Samhällsekonomisk analys av alternativa åtgärder i
flödespåverkade vattendrag: Emån och Ljusnan. Vetenskaplig slutrapport
Bengt Kriström, Olle Calles, Larry Greenberg, Kjell Leonardsson, Anton Paulrud, Bo Ranneby, 2010. 

Genetiska och ekologiska konsekvenser av fiskutsättningar
Torbjörn Järvi, Erik Petersson, 2007.

Slutrapport - Flödesregimens effekt på laxens vandring i ett “bypass”- system
Hans Lundqvist, Peter Rivinoja, Lars Bergdahl, Jaan Kiviloog, Kjell Leonardsson, Mikaela Eliasson, 2006. 

Naturlik sättfisk (slutrapport)
Jörgen Johnsson, Torgny Bohlin, Sofia Brockmark, Erik Petersson, Torbjörn Järvi, Jonas Dahl, Johan Dannewitz, Anna-Carin Löf, Ana Valencia Camargo, 2006.

Slutrapport - Anordning för lockvattenströmmar vid vattenkraftverk
Håkan Gustavsson, Jan-Erik Almqvist, Elianne Wassvik, Allan Holmgren, Fredrik Engström, 2006.

Slutrapport - Restaurering av regleringsmagasin – optimering av fisk- och planktonproduktion genom balanserad näringsanrikning
Göran Milbrink, Staffan Holmgren, Jonas Persson, Tobias Vrede, Emil Rydin, Mats Jansson, Lars Tranvik, 2006. 

Slutsyntes - Vattenkraft – miljöpåverkan och åtgärder
Maria Malmkvist, 2004. 

Emission av växthusgaser från kraftverksmagasin och reglerade sjöar i norra Sverige
Mats Jansson, Grete Algesten, Ann-Kristin Bergström, Sebastian Sobek, Lars Tranvik, 2003.

Flödesregimens effekt på laxens vandring i ett bypass system: observationer och modellering av förutsättningar för passage av kraftverksbyggnader
Hans Lundqvist, Lars Bergdahl, Kjell Leonardsson, Peter Rivinoja, Jaan Kiviloog, 2003.

Indirekta effekter av älvregleringen i Sverige
Björn Malmqvist, Darius Strasevicius, 2003. 

Restaurering av regleringsmagasin – optimering av fisk- och planktonproduktion genom balanserad näringsanrikning
Göran Milbrink, Tobias Vrede, Emil Rydin, Jonas Persson, Staffan Holmgren, Mats Jansson, Peter Blomqvist, Lars Tranvik, 2003.

Rehabilitering av vatten- och strandbiotoper genom ekoteknik – objektprioritering med stöd av fjärranalys och GIS
Gunno Renman, Duncan McConnachie, Sindre Langaas, Jenny McCarthy, 2003. 

Effect of hydropower regulation on the transport of metals and nutrients in Lule River
Lisbeth Drugge, Karin Jonsson, Anders Wörman, Björn Öhlander, 2003.

Fiskvägar och flödesregimåtgärder i reglerade vatten: konsekvenser för vattendragets produktivitet och för samhällsnyttan
Olle Calles, Larry Greenberg, Lars Nyberg, Marianne Löwgren, 2002.