Rapport

Utvärdering av målen för programmet Krafttag ål

Här utvärderas utfallet av programmet Krafttag Ål som pågick som ett samarbetsprojekt mellan Havs- och vattenmyndigheten och ett antal vattenkraftsföretag mellan 2011 och 2013. Syftet med programmet har varit att på olika sätt minska den dödlighet som är förknippad med passage av vattenkraftverk för att öka antalet lekvandrande ålar som oskadda kan lämna Sverige.

Resultaten visar att produktionen av lekvandrande ål kommer att öka till de antal som överenskommits, även om merparten i praktiken inte produceras förrän om ca 15 år från idag. Däremot har inte den överenskomna nivån för det direkta skyddet genom ökad överlevnad vid kraftverkspassage nåtts och kan inte heller nås med de åtgärder som vidtagits.

Rapporten ger rekommendationer om hur programmet på ett bättre sätt kan samordnas med de nationella och internationella insatser som görs för att skydda ålbeståndet och hur ett adekvat uppföljningsprogram bör tas fram.

Programmet Krafttag ål bedrevs under 2011 – 2014 i samarbete mellan ett antal vattenkraftföretag och Havs- och vattenmyndigheten. Det bestod av två delar, en del med konkreta åtgärder och en del med forsknings- och utvecklingsprojekt.

Programmet följdes av en styrgrupp med representanter från Vattenfall vattenkraft AB, Havs- och vattenmyndigheten, E.ON Vattenkraft Sverige AB, Fortum Generation, Holmen Energi, Statkraft Sverige AB, Tekniska Verken i Linköping AB och Elforsk/Energiforsk.

Rapporten innehåller en utvärdering av de mål som fanns uppsatta för åtgärderna inom programmet Krafttag ål. Att målen för åtgärderna skulle utvärderas vid programmets slut beslutades redan när programmet startade, år 2011. Syftet var att få en genomlysning och dokumentation av måluppfyllelsen.

Projektledare och ansvariga för utvärderingen var Håkan Wickström och Willem Dekker, vid Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Nyheter

Årets ålutsättning på västkusten

För tionde året i rad sätter forskningssatsningen Krafttag ål tillsammans med 8-fjordarprojektet ut ålyngel i Kungälv, på Tjörn och Orust.

2 jul 2020


Utveckling och innovation en drivkraft

Energiforsks nya styrelseordförande Tomas Wall, vars hela karriär handlat om energisektorns utveckling och förändring, menar att vi måste ställa befintliga teknologier mot nya och våga utmana de rådande systemen.

5 jun 2020


Klimatprojekt förbereder energisektorn

Det varmaste året som någonsin har uppmätts i Europa var 2019 enligt aktuella siffror. Det innebär att förutsättningarna för olika energislag påverkas, att energianvändningen förändras och att hela energisystemet blir mer sårbart.

19 maj 2020


CIGRE går online

Den snart 100-åriga organisationen CIGRE, vars verksamhet är inriktad på forskning och utveckling kring högspänd elektrisk energi, ersätter sin kongress i augusti med webbinarier.

15 maj 2020


Spännande arbete med standard för ursprungsgarantier

Standarden för energirelaterade ursprungsgarantier genomgår just nu ett större revideringsarbete och går från att vara frivillig till att bli en mandaterad standard, reglerad genom lagstiftning i EU. Energiforsk följer kontinuerligt utvecklingen och ger energiföretagen en möjlighet att påverka.

4 maj 2020


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2015:103

Författare

Håkan Wickström, Willem Dekker