Rapport

Utvärdering av målen för programmet Krafttag ål

Här utvärderas utfallet av programmet Krafttag Ål som pågick som ett samarbetsprojekt mellan Havs- och vattenmyndigheten och ett antal vattenkraftsföretag mellan 2011 och 2013. Syftet med programmet har varit att på olika sätt minska den dödlighet som är förknippad med passage av vattenkraftverk för att öka antalet lekvandrande ålar som oskadda kan lämna Sverige.

Resultaten visar att produktionen av lekvandrande ål kommer att öka till de antal som överenskommits, även om merparten i praktiken inte produceras förrän om ca 15 år från idag. Däremot har inte den överenskomna nivån för det direkta skyddet genom ökad överlevnad vid kraftverkspassage nåtts och kan inte heller nås med de åtgärder som vidtagits.

Rapporten ger rekommendationer om hur programmet på ett bättre sätt kan samordnas med de nationella och internationella insatser som görs för att skydda ålbeståndet och hur ett adekvat uppföljningsprogram bör tas fram.

Programmet Krafttag ål bedrevs under 2011 – 2014 i samarbete mellan ett antal vattenkraftföretag och Havs- och vattenmyndigheten. Det bestod av två delar, en del med konkreta åtgärder och en del med forsknings- och utvecklingsprojekt.

Programmet följdes av en styrgrupp med representanter från Vattenfall vattenkraft AB, Havs- och vattenmyndigheten, E.ON Vattenkraft Sverige AB, Fortum Generation, Holmen Energi, Statkraft Sverige AB, Tekniska Verken i Linköping AB och Elforsk/Energiforsk.

Rapporten innehåller en utvärdering av de mål som fanns uppsatta för åtgärderna inom programmet Krafttag ål. Att målen för åtgärderna skulle utvärderas vid programmets slut beslutades redan när programmet startade, år 2011. Syftet var att få en genomlysning och dokumentation av måluppfyllelsen.

Projektledare och ansvariga för utvärderingen var Håkan Wickström och Willem Dekker, vid Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Nyheter

Återkommande frukostwebbinarier för fjärrvärmebranschen

Energiforsks värmekluster lanserar ett nytt koncept den 2 juni som kommer att göra det mer lättillgängligt för energibolag att hålla sig uppdaterade med pågående forskning inom fjärrvärmebranschen.

16 maj 2022


Flexibla elnätens hinder och lösningar

Två forskningsprojekt som studerar nya marknadslösningar för handel med effekt och energi på lokala marknadsplatser för flexibilitet, har identifierat barriärer eller hinder för en ökad användning av flexmarknader. Några hinder och hur de kan lösas diskuterades under ett webbinarium i veckan.

11 maj 2022


Geotermisk värme - en nödvändig del av framtidens fjärrvärmelösningar?

Intresset för geotermi som ett alternativ till framtidens fjärrvärmelösningar är hetare än någonsin. Klimatmålen är en drivande kraft till områdets progression, men än finns det många hinder i form av kostnad och teknik som bromsar utvecklingen.

6 maj 2022 - Värme och kyla


Webbinarium om hinder och lösningar för flexmarknader

Missa inte nästa veckas webbinarium om några av de hinder som finns för flexibilitetsmarknader, hur de kan överbryggas och hur ditt och andra företag skulle kunna bidra till en ökad flexibilitet på elmarknaden.

4 maj 2022


Baselinemetoder som underlättar handel med flexibilitet

Ökad elektrifiering och en ändrad produktionsmix medför nya utmaningar för elnätsföretagen. En ny rapport visar på metoder och principer som kan användas för att utvärdera flexibilitet på ett effektivt och transparent sätt.

29 apr 2022 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2015:103

Författare

Håkan Wickström, Willem Dekker