Mål

Övergripande mål

Programmets övergripande mål är att öka kunskapen om vattenkraft och ål, att minska vattenkraftens påverkan på ålbeståndet och att öka utvandringen av blankål från svenska vatten.

Mål för åtgärderna
Målet under programperioden är att de åtgärder som genomförs ska motsvara 100 000 blankålar som årligen vandrar ut från svenska vatten, varav minst 15 000 ska härstamma från åtgärder vid kraftverksanläggningar.

Åtgärderna ska följas upp årligen. Produktion av blankål i inlandsvatten förväntas minska från 2013 fram till år 2020, som en följd av de minskade utsättningarna under tidigt 2000-tal. Produktionsuppskattningen är baserad på naturlig rekrytering, utsättning av insamlade yngel samt utsatta (importerade) ålyngel.

Mål för forskning och utveckling
Följande frågor ska besvaras inom de tre delområdena:

Skonsam drift

 • Vilka är de främsta praktiska utmaningarna vid förändrad drift av kraftverk med hänsyn till ålvandring?
 • Kan reglerteknik för anpassad drift av galler vara en framkomlig väg?
 • Vad är potentialen för tillämpning i de prioriterade vattendragen?
 • Vilka är erfarenheterna från andra länder?
 • Vad uppskattas kostnaden bli?
 • Hur kan man optimera turbindrift och/eller spill förbi i syfte att öka överlevnad vid passage?
 • Vilken/vilka metoder är lämpliga för uppföljning av skonsam drift?

Fiskvägar

 • Hur kan avledare, intagsgaller (tex uppskalning av alfa‐ och betagaller till större vattendrag) och tillhörande utlopp utformas på lämpligt sätt?
 • Vilka tekniska utmaningar och osäkerheter uppstår om avledare för små kraftverk ska skalas upp och för tillämpning vid stora kraftverk?
 • Hur skulle en uppsamlingsanordning i olika typer av vattendrag kunna se ut?

Ålens vandring

 • Vad får ålen att initiera vandringsstart (triggers, timing, beteende, etc)?
 • Kan så kallade ”early warning”-system fungera, både med avseende på miljöfaktorer och fångst i fällor eller andra tillämpningar?
 • Vilken information om beståndet går att hämta ur befintliga fiskräknare?
 • Fördröjd mortalitet efter kraftverkspassage kan också vara relevant att studera.
Foto: Anna Östlund