Rapport

Identifiering av påverkan, åtgärdsbehov och åtgärdspotential i vattendrag påverkade av vattenkraft

Vattenkraften har en stor samhällsekonomisk betydelse i Sverige och utgör en grund för vår elförsörjningstrygghet och för att nå målen för förnybar energi. Samtidigt medför produktion av vattenkraft stora skador på de ekosystemen, och åtgärder för att lindra dessa är därför nödvändiga. Men åtgärderna riskerar att påverka produktionen negativt, varför avväganden måste göras.

För att kunna prioritera vilka åtgärder som ska göras var, är det viktigt att bedöma både den potentiella miljönyttan och dess påverkan på elproduktionen. Det är också viktigt att arbeta utifrån ett avrinningsområdesperspektiv, både med avseende på hur åtgärder påverkar ekosystemen knutna till vatten och hur de påverkar produktionssystemet. 

Den här rapporten ingår som en del av tre i projektet Miljöförbättringar i utbyggda älvar – en arbetsgång för att prioritera mellan åtgärder, PRIO-Kliv. Rapporten presenterar en arbetsgång som ur ett landskapsperspektiv identifierar påverkan, åtgärdsbehov och konsekvensanalys i form av miljönytta och produktionspåverkan. Övriga rapporter behandlar metodik för beräkningar av påverkan av åtgärder på produktionen av elkraft och evidensbaserade åtgärder kopplat till vattenkraft.

Nyheter

Effektiv luftburen spridning av aska i skogen

Askåterföring av aska bibehåller balansen av näringsämnen i skogen och minskar på sikt försurningen. Men att sprida aska i skogen är inte alltid så lätt. Blöta skogsmarker gör det problematiskt att sprida med traktor och att använda helikopter är dyrt. GI Lift har utvecklat en fossilfri luftburen spridare som ska kunna återföra stora mänger aska till skogen med stor precision och till ett bra pris.

27 feb 2024


Insektsangrepp i skogen minskas med bioaska

Gnagskador från snytbaggen minskar när barrskogsplantor gödslas med kisel. Maria Greger på Stockholms universitet, har nu följt upp de studier som gjordes i växthus under 2023, med en studie i fält. Även fältstudien visar att bioaskan ökar kiselhalten i skogsplantorna, som i sin tur ökar motståndet mot insektsangrepp. Skador från snytbaggen leder till stora kostnader för skogsbruket, så ett botemedel är välkommet.

21 feb 2024


Nu blir det enklare att upphandla slaggrus: "Kan minska klimatpåverkan från infrastruktur"

Ett Energiforskprojekt har tagit fram dimensioneringsunderlag och materialparametrar som ska kunna öka användningen av slaggrus vid anläggning av till exempel vägar. Det kan leda till att stora infrastrukturprojekt kan minska sin klimatpåverkan i framtiden genom att välja ett så kallat alternativt konstruktionsmaterial.

19 feb 2024 - Värme och kyla


17 rekommendationer ska bevara den svenska laxstammen

Det finns ett behov av moderna rekommendationer för hur urval och parning av avelsfisk och hantering av yngel bör ske för att optimera den genetiska variationen och för att värna om den biologiska mångfalden. I en ny rapport presenteras 17 rekommendationer för ett strategiskt avelsarbete.

12 feb 2024 - Vattenkraft


Hur hög är acceptansen för biobränslen?

Jenny Westerberg på Profu har undersökt hur acceptansen för biobränslen ser ut i Sverige och inom EU.

8 feb 2024


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2017:429

Författare

Birgitta Malm Renöfält, Åsa Widén, Roland Jansson, Erik Degerman