Rapport

Identifiering av påverkan, åtgärdsbehov och åtgärdspotential i vattendrag påverkade av vattenkraft

Vattenkraften har en stor samhällsekonomisk betydelse i Sverige och utgör en grund för vår elförsörjningstrygghet och för att nå målen för förnybar energi. Samtidigt medför produktion av vattenkraft stora skador på de ekosystemen, och åtgärder för att lindra dessa är därför nödvändiga. Men åtgärderna riskerar att påverka produktionen negativt, varför avväganden måste göras.

För att kunna prioritera vilka åtgärder som ska göras var, är det viktigt att bedöma både den potentiella miljönyttan och dess påverkan på elproduktionen. Det är också viktigt att arbeta utifrån ett avrinningsområdesperspektiv, både med avseende på hur åtgärder påverkar ekosystemen knutna till vatten och hur de påverkar produktionssystemet. 

Den här rapporten ingår som en del av tre i projektet Miljöförbättringar i utbyggda älvar – en arbetsgång för att prioritera mellan åtgärder, PRIO-Kliv. Rapporten presenterar en arbetsgång som ur ett landskapsperspektiv identifierar påverkan, åtgärdsbehov och konsekvensanalys i form av miljönytta och produktionspåverkan. Övriga rapporter behandlar metodik för beräkningar av påverkan av åtgärder på produktionen av elkraft och evidensbaserade åtgärder kopplat till vattenkraft.

Nyheter

Återkommande frukostwebbinarier för fjärrvärmebranschen

Energiforsks värmekluster lanserar ett nytt koncept den 2 juni som kommer att göra det mer lättillgängligt för energibolag att hålla sig uppdaterade med pågående forskning inom fjärrvärmebranschen.

16 maj 2022


Flexibla elnätens hinder och lösningar

Två forskningsprojekt som studerar nya marknadslösningar för handel med effekt och energi på lokala marknadsplatser för flexibilitet, har identifierat barriärer eller hinder för en ökad användning av flexmarknader. Några hinder och hur de kan lösas diskuterades under ett webbinarium i veckan.

11 maj 2022


Geotermisk värme - en nödvändig del av framtidens fjärrvärmelösningar?

Intresset för geotermi som ett alternativ till framtidens fjärrvärmelösningar är hetare än någonsin. Klimatmålen är en drivande kraft till områdets progression, men än finns det många hinder i form av kostnad och teknik som bromsar utvecklingen.

6 maj 2022 - Värme och kyla


Webbinarium om hinder och lösningar för flexmarknader

Missa inte nästa veckas webbinarium om några av de hinder som finns för flexibilitetsmarknader, hur de kan överbryggas och hur ditt och andra företag skulle kunna bidra till en ökad flexibilitet på elmarknaden.

4 maj 2022


Baselinemetoder som underlättar handel med flexibilitet

Ökad elektrifiering och en ändrad produktionsmix medför nya utmaningar för elnätsföretagen. En ny rapport visar på metoder och principer som kan användas för att utvärdera flexibilitet på ett effektivt och transparent sätt.

29 apr 2022 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2017:429

Författare

Birgitta Malm Renöfält, Åsa Widén, Roland Jansson, Erik Degerman