Rapport

Identifiering av påverkan, åtgärdsbehov och åtgärdspotential i vattendrag påverkade av vattenkraft

Vattenkraften har en stor samhällsekonomisk betydelse i Sverige och utgör en grund för vår elförsörjningstrygghet och för att nå målen för förnybar energi. Samtidigt medför produktion av vattenkraft stora skador på de ekosystemen, och åtgärder för att lindra dessa är därför nödvändiga. Men åtgärderna riskerar att påverka produktionen negativt, varför avväganden måste göras.

För att kunna prioritera vilka åtgärder som ska göras var, är det viktigt att bedöma både den potentiella miljönyttan och dess påverkan på elproduktionen. Det är också viktigt att arbeta utifrån ett avrinningsområdesperspektiv, både med avseende på hur åtgärder påverkar ekosystemen knutna till vatten och hur de påverkar produktionssystemet. 

Den här rapporten ingår som en del av tre i projektet Miljöförbättringar i utbyggda älvar – en arbetsgång för att prioritera mellan åtgärder, PRIO-Kliv. Rapporten presenterar en arbetsgång som ur ett landskapsperspektiv identifierar påverkan, åtgärdsbehov och konsekvensanalys i form av miljönytta och produktionspåverkan. Övriga rapporter behandlar metodik för beräkningar av påverkan av åtgärder på produktionen av elkraft och evidensbaserade åtgärder kopplat till vattenkraft.

Nyheter

Utveckling och innovation en drivkraft

Energiforsks nya styrelseordförande Tomas Wall, vars hela karriär handlat om energisektorns utveckling och förändring, menar att vi måste ställa befintliga teknologier mot nya och våga utmana de rådande systemen.

5 jun 2020


Klimatprojekt förbereder energisektorn

Det varmaste året som någonsin har uppmätts i Europa var 2019 enligt aktuella siffror. Det innebär att förutsättningarna för olika energislag påverkas, att energianvändningen förändras och att hela energisystemet blir mer sårbart.

19 maj 2020


CIGRE går online

Den snart 100-åriga organisationen CIGRE, vars verksamhet är inriktad på forskning och utveckling kring högspänd elektrisk energi, ersätter sin kongress i augusti med webbinarier.

15 maj 2020


Spännande arbete med standard för ursprungsgarantier

Standarden för energirelaterade ursprungsgarantier genomgår just nu ett större revideringsarbete och går från att vara frivillig till att bli en mandaterad standard, reglerad genom lagstiftning i EU. Energiforsk följer kontinuerligt utvecklingen och ger energiföretagen en möjlighet att påverka.

4 maj 2020


Linjeagenter har koll på luftledningar

I delar av Sverige består elnätet på landsbygden fortfarande av luftledningar. Att ha full kontroll på långa sträckor av ledningar är svårt. Ofta sker manuell felsökning av tekniker på plats vilket tar tid, kräver mycket arbetskraft och medför höga kostnader.

29 apr 2020


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2017:429

Författare

Birgitta Malm Renöfält, Åsa Widén, Roland Jansson, Erik Degerman