2017-12-04

Krafttag ål visar resultat

Nu finns en sammanfattande skrift om programmet Krafttag ål och de fem projekt som pågår. Här beskrivs forsknings- och utvecklingsprojekt som ger ny kunskap om ål och vattenkraft och de frivilliga, åtgärder som görs i programmet.

Krafttag ål, är ett forskningsprogram som drivs i samverkan mellan Energiforsk, Havs- och vattenmyndigheten och ett antal vattenkraftföretag. Programmet ska öka kunskapen om hur tekniska lösningar i kraftverk kan förbättra ålens passage nedströms. Syftet är också att ta reda på vilka faktorer som påverkar utvandringen av blankål och hur skonsam drift kan användas i perioder med stora mängder av vandrande ål.

Läs mer i foldern som i text och bild ger en översikt av projekten. 

Nyheter