2018-03-29

Stort intresse för forskning om värmelager

Energimyndigheten har beviljat Energiforsk stöd för att genomföra Termiska energilager – lösningen för ett flexibelt energisystem, under tre år. Satsningen ingår som ett projekt i myndighetens program TERMO och samfinansieras med en rad fjärrvärmebolag och teknikkonsulter.

Termiska lager kommer att spela en växande roll under lång tid i många fjärrvärmesystem och satsningen vänder sig därför i första hand till fjärrvärmebolag, restvärmeleverantörer, teknikföretag och fastighetsbolag som har fokus på kostnadseffektiva lösningar anpassade till dagens och morgondagens system.

–Vi är mycket glada att ha med så många företag och Energimyndigheten i den här satsningen. Det visar hur viktig den här frågan är för omställningen till ett hållbart energisystem, säger Markus Wråke vd på Energiforsk

Programmet Termiska energilager, där satsningen ingår, kommer att vara en plattform för erfarenhetsutbyte och ska i ett första steg presentera en beskrivning av ekonomisk och miljömässig nytta med olika typer av lager för värme och kyla.

Värmelager i borrhål
Det handlar också om att under de närmaste tre åren ta fram kunskap om metoder och verktyg för design och drift och av borrhålsvärmelager integrerade i våra fjärrvärmesystem, mätning och uppföljning av lagrens prestanda, och om riktlinjer för miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsprövning vid lagring i mark.

–Inom kort kommer vi också starta projekt som ska testa och utvärdera pilotanläggningar för värme och kyla i praktiken. Det behövs för vidareutveckling och prestandaverifiering som bidrar till att minska risker och osäkerheter vilket på sikt leder till möjliga investeringar. Termiska energilager kommer att spela en stor roll i att uppnå flexibla energisystem och vi vill sänka trösklarna för de aktörer som ska bidra till det, säger Fredrik Martinsson som är programansvarig på Energiforsk.

Flexibilitet handlar om att kan kunna hantera väderberoende energikällor och att förbättra integrationen av energisystemet genom att exempelvis ta hand om restvärme från olika processer. Det finns fortfarande möjlighet för företag som är intresserade att komma med i forskningssatsningen. Kontakta Fredrik Martinsson om du och ditt företag vill veta mer! 

Nyheter