2017-02-10

Varför investeras inte mer i solel?

Synen på solel skiljer sig mellan kommuner, landsting, byggbolag, fastighetsbolag, energiföretag och myndigheter. Men det finns också en samsyn kring vilka möjligheter och utmaningar som potentiella investerare ser i att satsa på solel visar en ny intervjuundersökning.

De främsta drivkrafterna för solel är att det är en viktig pusselbit för att bli helt klimatneutral. Men det handlar också om att man kan vilja framstå som en framsynt organisation och attraktiv arbetsgivare. Marknadsföringen mot kunder och allmänheten är därför också en påtaglig drivkraft.

Hinder
De största hindren för nya investeringar är otydlighet vad gäller stöd och regelverk. Begränsningen i energiskattebefrielsen för den el som man själv konsumerar nämns av alla som det största hindret för en fortsatt utbyggnad, men det finns också de som fortsätter att satsa på solel trots den här begränsningen. En investering i solel måste också tajmas med renoveringsbehovet av ett tak vilket begränsar takten av installationer på tak, enligt studien. 

För att få en stor volym solel behöver lönsamheten bli bättre. Undersökningen visar att det måste finnas långsiktigt stabila regelverk som kan ge rimliga förutsättningar för solelen snarare än god lönsamhet på kort sikt.

Vad krävs?
Forskarna sammanfattar några nyckelfaktorer för en fortsatt expansion av solel:

  • Minskad administration och krångel
  • Förbättrad lönsamhet
  • Långsiktigt stabila regler
  • Förbättrad lagring och överföring på lång sikt

Mer information om projektet här! 

 

Nyheter