2016-04-14

Forskning ger ekonomisk nytta

Ett konsultbolag har utvärderat den forskning och utveckling som har genomförts inom Fjärrsyn och Svensk Fjärrvärme under perioden 2003-2014, framförallt vad gäller den ekonomiska nyttan. Vilka är de viktigaste slutsatserna?

Åse Myringer, programansvarig för Fjärrsyn svarar:

– Utvärderingen visar att fjärrvärmeföretag anser att forskningen motsvarar deras behov av ny kunskap. De tycker dessutom att forskningsresultaten är lätta att hitta. I stort sett alla anser att de får valuta för de pengar de lägger på branschgemensam forskning och utveckling, däremot kan de inte ange vad nyttan för det egna bolaget är sett till kronor.

Är det några specifika områden som fjärrvärmebolagen anser ger extra stor nytta?

– Ja, de områden som man har pekat ut som extra värdefulla är forskning kring kunddialog, affärsutveckling, prismodeller, livslängdsfrågor kring fjärrvärmeledningar, framtida energibehov samt projekt som visar nyttan med fjärrvärme i ett bredare sammanhang. Inom dessa områden tycker man dessutom att forskningsresultaten gör dem förberedda på förändringar som påverkar branschen, vilket är viktigt.

Vad är din reflektion kring resultaten i utvärderingen?

– Det är givetvis glädjande och bra att höra att fjärrvärmeföretagen känner att det finns en nytta i den forskning som bedrivs och att de upplever att de får valuta för pengarna. Det visar att Fjärrsyn och Svensk Fjärrvärme har forskat om rätt saker och kommunicerat resultaten på ett bra sätt. Det känns också bra att flera fjärrvärmebolag upplever att det är lätt att ta till sig resultaten. Samtidigt är det stora skillnader i hur olika bolag tar till sig resultaten och det finns fortfarande ett glapp mellan att ta till sig forskningsresultat och att tillämpa dem. Även om det inte direkt är vårt ansvar tror jag att vi kan arbeta mer för att underlätta själva tillämpningen, bland annat genom att ta reda på hur de som lyckas med detta går tillväga och sprida det vidare.

Hur går du vidare nu med dessa resultat?

– I höstas genomförde Fjärrsyn en kartläggning kring behovet av framtida fjärrvärmeforskning. Utvärderingen utgör tillsammans med kartläggningen underlag som jag just nu analyserar. Det ska resultera i ett utkast till programbeskrivning för en ny forskningsperiod. Det ska vara klart i sommar och min förhoppning är att ett nytt program ska kunna starta juli 2017, när nuvarande programperiod i Fjärrsyn slutar.

Text: Ann-Sofie Borglund, Fjärrvärmetidningen nummer 2, mars 2016

Läs mer om programmet Fjärrsyn

Nyheter