2021-12-20

Energiforsk och nya kompetenscenter

Kompetenscentrum är ett av verktygen i Energimyndighetens portfölj av forsknings- och innovationsinsatser. Energiforsk är med i två av de elva kompetenscenter som Energimyndigheten nu har beviljat medel till, nämligen Svenskt centrum för hållbar vattenkraft och Solforskningscentrum Sverige (Solve).

Syftet med kompetenscentrum är att stärka samarbetet mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi skriver Energimyndigheten. På så vis kan man bygga upp och tillgängliggöra både kunskap av högsta kvalitet och kompetens för samhällets omställning till ett hållbart energisystem. Intresset för utlysningen var stort och totalt lämnades 29 ansökningar in.

Svenskt center för hållbar vattenkraft

Vattenkraften spelar en viktig roll för omställningen av energisystemet och en viktig roll för elektrifieringen. Svenskt centrum för hållbar vattenkraft ska ta fram ny kunskap om bland annat balansen mellan elproduktion av vattenkraft, vattenkraftens miljöpåverkan, säkerhet och samhällsfrågor.

Svenskt centrum för hållbar vattenkraft är den naturliga utvecklingen av det nu aktiva kompetenscentrumet Svenskt vattenkraftcentrum (SVC), säger Carolina Holmberg, som kommer att vara ansvarig för det nya centret på Energiforsk:

– Det är mycket som händer inom vattenkraftområdet nu när vi behöver förhålla oss till klimatförändringar, ett större elbehov och mer intermittent produktion i elsystemet. Dessutom ska vattenkraften omprövas i enlighet med den nationella planen för moderna miljövillkor, med start 2022. Genom att samla kompetenser inom vattenbyggnad, turbiner & generatorer samt miljö & samhälle i ett kompetenscentrum har vi förutsättningar att bedriva den forskning som behövs för en effektiv vattenkraftproduktion med en så låg miljöpåverkan som möjligt.

Solforskningscentrum Sverige

Solforskningscentrum Sverige (SOLVE) skapas som ett strategiskt partnerskap mellan Sveriges excellenta forskningsbas inom solel och en bred och engagerad grupp aktörer inom offentlig och privat sektor. SOLVE vill gynna stor spridning av solenergi i Sverige genom en smart integration i våra städer, vårt land och vårt energisystem.

Solve ska fungera som en plattform för kunskapsöverföring, utbildning och nätverkande. Genom forskning om och utveckling av tekniker, system och metoder för solel kan Solve  bidra till omställningen mot ett hållbart och förnybart energisystem.

– Kompetenscentret kommer att generera ny kunskap och bidra till ny och fortsatt stark kompetens för svensk solel i den pågående energiomställningen. Syftet med att driva kunskapscentret är att åstadkomma en helhetssyn, en bättre samverkan och att ha ett samhällsperspektiv i forsknings- och utvecklingsarbetet, berättar Marie Kofod-Hansen som tillsammans med Åsa Elmqvist är ansvarig för Solve på Energiforsk. Vi är otroligt glada och stolta över att vi nu har fått grönt ljus för att starta upp kompetenscentret.

– En förutsättning för ett fungerande kunskapscentrum är att olika aktörer medverkar, bland annat energibolag. Och för att driva den mest användbara forskningen behöver vi veta hur energibranschen ser på solel och vilka frågor som är viktiga, avslutar Marie Kofod-Hansen.  

 

 

 

Nyheter