2017-09-12

Ny solkarta behövs!

Intresset för solceller har ökat kraftigt och installationstakten i Sverige ökar stadigt sedan 2010. Elbranschen behöver bättre väderdata för att kunna göra tillförlitliga prognoser för sin elproduktion.

Den årliga produktionen av solel från en anläggning kan variera mellan 10 och 13 procent beroende på solinstrålningen just det året. Men det saknas underlag för att kunna göra noggranna prognoser för elproduktionen. Resultat från ett forskningsprojekt i Solelprogrammet visar att det är solstrålningen och lufttemperaturen som är avgörande för elproduktionen. 

Målet med forskningen har varit att i detalj studera hur stor inverkan den varierade solinstrålningen och lufttemperaturen har på årsproduktionen från en  solcellsanläggning. Solinstrålningen bör mätas på plats för att ge en bra noggrannhet. Instrålningen mäts idag av SMHI på 18 platser i Sverige. Det är för få platser för att ge ett tillräckligt bra underlag.

I den nya rapporten Elproduktionsutvärdering från solcellsanläggningar utvärderas olika prognosprogram och väderdata. Samtliga beräknar medelvärdet för elproduktionen under ett antal år och går därför inte att använda för att utvärdera solelproduktionen för ett år. Det behövs därför en ny solkarta över sverige, vilket både kunder och leverantörer skulle ha nytta av.

Läs mer om resultaten och ladda ner rapporten här!

 

Nyheter