2016-12-16

Användbar kunskap om hur snö smälter

Nu kommer det resultat från ett projekt som ska kartlägga vilken påverkan snö har på solceller i de norra delarna av Sverige och koppla den informationen till meteorologiska data. Resultaten ska ingå i en modell för projektering av solcellsanläggningar.

Resultaten är intressanta och kommer att vara av stort intresse för fastighetsägare, konsulter och installatörer som ska planera, projektera och optimera solcellsanläggningar. Michiel van Noord, projektledare på Esam berättar att  arbetet med att analysera mätdata fortsätter och att modellvärden nu kommer att beräknas. 

–En observation vi gjort är att det finns två återkommande avsmältningssätt för snö på solcellssystem på lutande tak, säger Michael van Noord.

Det ena sättet som snö smälter på är avsmältning per solcellsblock, om blocket består av flera modulrader. Den understa modulraden täcks då oftare med snö än de övre raderna.

Ett annat sätt är att avsmältningen sker per solcellsrad. Då blir den understa delen av modulraden oftare täckt med snö än övre delen, se bild. 

Baserat på de här observationerna drar Michael van Noord slutsatsen att snöförluster under avsmältningsperioden, som kan pågå flera dygn, kan minimeras antingen genom så kallad "landscape-orientering" av kiselmoduler eller genom anslutning av understa modulraden på en separat MPP-tracker. Fortfarande återstår att analysera hur stor påverkan dessa två aspekter av projektering har.

Läs mer om projektet här! 

Nyheter