2017-11-13

Har energibranschen glömt vikten av standardisering?

Det var temat på ett öppet seminarium om standardisering som nyligen hölls och som belyste vilka fördelar olika typer av standarder medför bland annat genom vittnesmål från flera engagerade energiföretag.

Den allmänna uppfattningen bland deltagarna från energiföretag, distributörer och andra branschaktörer var att man kan och bör engagera sig för att stärka sin egen och svensk konkurrenskraft genom att arbeta med standardisering. Seminariet hölls av Energiforsk i samarbete med Energiföretagen Sverige, SEK Svensk Elstandard och SIS.

Thomas Korssell, VD på SEK Svensk Elstandard, inledde genom att presentera standardiseringens roll inom viktiga områden. Det handlade exempelvis om utvecklingsländers krav på energi, den framtida energiomställningen och om smarta städer. Thomas Idermark, VD på Swedish Standard Institute SIS, betonade hållbarhetskriterier för bioenergi och vikten av enhetlighet i samband med transportsektorns omställning, elektrifiering, bränsleceller och vätgasproduktion.

Elin Grahn, analytiker på Energimarknadsinspektionen, pratade om förslaget till nya funktionskrav på elmätare som ett steg på väg mot ett smartare elnät, men att kraven ska ses som ett minimum som öppnar upp för varje aktör att gå längre, till exempel aspekten internet of things, IOT.

–Att elnätsföretagen får utrymme inom den nya intäktsregleringen att testa innovativa lösningar och nya tekniker är viktigt för att kunna möta kundernas önskemål på mätningsområdet, så är det inte idag, betonade Klas Gustafsson, vice VD på Tekniska Verken i Linköping.

Möjlighet och risk
Jonas Persson
, VD på Karlstads El- och stadsnät, lyfte både möjligheter och risker kopplade till innovation och standardisering. Laddinfrastruktur för elbilar nämndes som ”standarder vi saknar”. Klas Gustafsson framhöll också behovet av att kunna interagera olika mätare och enheter och att inte ”låsa in information” i stuprör inom företag och branscher, för att kunna möta behov som internet of things ställer. Håkan Jönsson, VD på Gävle Energi, menade att standardiseringen måste, i slutet av värdekedjan, ha ett kundvärde. Han betonade också energibolagens viktig roll i att delta i revideringarna av standarder, så att de möter kundernas krav.

Viktoria Neimane, chef Network Technology på Vattenfall Eldistribution, berättade om standardisering som ett sätt att vara med och bevaka branschens och nationella intressen, men även som viktig förutsättning för innovation av framtida elnät.

Dagen avslutades med en paneldiskussion ledd av Henrik Wingfors från Energiföretagen Sverige. Frågor som diskuterades inkluderade dagens återkommande fråga om fördelarna med standarder jämfört med begränsningarna de kan leda till, branschansvar för hur kriser bemöts, potentiella risker med standarder om de ”låses” för smalt samt skillnaden mellan standarder för hur man ska arbeta, systemnivå (exempelvis ISO 9001) jämfört med apparatstandarder som styr på detaljnivå.

–Från branschföreningens sida vill jag verkligen lyfta fram vikten av att energibranschens medarbetare får tid och tillåtelse av sina chefer att delta i standardiseringsarbetet inom SIS och SEK. Ett antal branschprofiler går i pension och vi har behov av nya och engagerade personer som kan arbeta med detta, betonade Henrik Wingfors.

Nyheter