2021-09-07

Ny modellering visar hur Nordens energisystem kan bli koldioxidneutralt

Utsläppen måste minska femfaldigt de kommande tio åren om energisystemet i de nordiska länderna ska kunna bli koldioxidneutralt. Starkare nät, ökad flexibilitet, mer vindkraft och solenergi, elektrifiering av transporter samt CCS är alla avgörande delar för att nå de nordiska klimatmålen. Det visar forskningen i Nordic Clean Energy Scenarios, finansierat av Nordisk energiforskning.

– Utmaningen är enorm och stora osäkerheter kvarstår, bland annat hur vi ska balansera mellan kostnader och vad som kommer att vara politiskt, socialt och miljömässigt acceptabelt, säger Markus Wråke, vd på Energiforsk och som lett den grupp nordiska forskare och konsulter som ligger bakom arbetet med projektet Nordic Clean Energy Scenarios.

Fem tongivande utvecklingsvägar pekas ut som avgörande i ett koldioxidneutralt nordiskt energisystem: elektrifiering, bioenergi, CCS och BECCS, beteendeförändringar samt Power to X, ett samlingsnamn för omvandling av elektricitet till olika former av bränslen. De har alla en betydande roll i omställningen, men i varierande utsträckning beroende på nationella förutsättningar.

Scenarierna visar bland annat att Sverige kan nå ett fossilfritt energisystem med hjälp av både lite och mycket vätgasteknik. Planerna för vätgasproduktion i Sverige är få, men betydande i omfattning och skulle få en dramatisk effekt på energisystemet. För att stötta utvecklingen av vätgas krävs dock en kraftig expansion av bland annat vindkraft och elnät, vilken i sin tur begränsas framför allt av acceptans för förändringar i landskapet, snarare än av teknologiska eller ekonomiska faktorer.

Även bioenergi kommer fortsatt vara en viktig byggsten i det svenska energisystemet, men Nordic Clean Energy Scenarios visar att direkt elektrifiering kommer att spela en större roll än vad som tidigare har ansetts möjligt.

– Utveckling som stöttar elektrifieringen har gått otroligt snabbat framåt de senaste åren, speciellt inom vägtransport. Det är förstås positivt och det betyder att behovet av bioenergi också minskar, säger Kenneth Karlsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och medförfattare till rapporten.

I alla scenarier är samarbete och gemensamma investeringar mellan de nordiska länderna helt avgörande för omställningen.

– Vi behöver en väl avvägd balans mellan alla dessa alternativ. Vi ser att de nordiska länderna kan nå sina klimatmål utan att nyttja alla tillgängliga alternativ till fullo, vilket pekar på att vissa sektorer kan höja sina ambitioner och nå koldioxidneutralitet snabbare, säger Kenneth Karlsson.

Lyssna på intervjun med Markus Wråke i Ekot (7 september 2021)

Se den livesända lanseringen av rapporten och dess resultat här

Läs rapporten i sin helhet här

Nyheter