2019-10-21

Värmelager sparar resurser

Projektet Värdet av säsongslager i fjärrvärmesystem har beräknat nyttan av säsongslager i olika storlekar för sex verkliga fjärrvärmesystem. Metoden kan också användas i andra fjärrvärmesystem för att bedöma värmelagrets investeringskostnad och driftnytta.

–Här har vi valt att studera hur mycket ett säsongslager är värt för ett fjärrvärmeföretag, säger Håkan Sköldberg på Profu som just avslutat projektet i programmet Termiska energilager.  

Resurshushållning  
Den mest uppenbara nyttan med ett säsongslager är att lagra billig och outnyttjad värme som kan användas för att ersätta annan dyrare produktion. Det kan handla om att ta hand om överskottsvärme från industrin eller från avfallsförbränning under sommaren när behovet av värme är lågt.  

Ett säsongslager kan också användas istället för att bygga ut ett existerande fjärrvärmesystem. Om man har ett säsongslager kopplat till systemet behöver man kanske inte investera i en pelletspanna för att klara topparna i efterfrågan.

En tredje nytta är den kompletterande funktionen att kunna ta ut värme ur lagret när behovet av värme är stort och kostnaderna för att producera värme är hög. Därefter kan man återlagra när behovet av värme minskar, kanske redan under samma säsong. Sammantaget är resurshushållning den viktigaste nyttan av säsongslager.  

–Vi har ansträngt oss för att hitta generella resultat och göra beräkningarna begripliga, säger Håkan Sköldberg om slutrapporten som beskriver hur mycket ett lager får kosta för att det ska vara lönsamt att installera. 

Låga kostnader för lagrad värme  
Mest lönsamt är det förstås för fjärrvärmebolag som har tillgång till outnyttjade tillgångar som industriell överskottsvärme eller värme från energiåtervinning av avfall. Det vill säga att ta hand om och lagra värme som annars går till spillo så att värmen inte behöver vädrass bort utan kan användas när den verkligen behövs.  

För att skapa lönsamhet för ett säsongslager bör lagret kunna laddas med värme som har nära noll-kostnad, säger Håkan Sköldberg.

Lagren storlek och placering är också avgörande. Ett säsongslager som ska lagra 50 GWh kräver exempelvis ett bergrum som är 100 gånger 100 gånger 100 meter stort vilket motsvarar drygt 400 simbassänger av olympisk storlek.  Men med den här första beräkningen av den ekonomiska potentialen öppnas också möjligheten att gå vidare för att beräkna kostnader för ett specifikt säsongslager.  

Mer om resultaten från studien kommer att presenteras av Håkan Sköldberg på Termiska energilagers konferens nu på onsdag på Norra Latin i centrala Stockholm.

Nyheter