2021-06-21

Hur ska svåra situationer hanteras i reglerade vattendrag?

Vid oförutsedda eller svåra händelser i dammar vid reglerade vattendrag behöver arbetet hanteras planerat och strukturerat. Med avstamp i en metodhandbok för vattenhanteringsgrupp har sju dammägare i Ångermanälven pilottestat metodens arbetssätt och nått goda resultat.

Pilottestet baseras på Energiforskprojektet Vattenhantering i reglerade älvar vid svåra situationer med tillhörande Metodhandbok för vattenhanteringsgrupp. Metoden bygger på att dammägare i ett reglerat vattendrag bildar en vattenhanteringsgrupp som utvecklar de gemensamma arbetssätt och stöddokument som behövs för samordningen.

–För att skapa tillfälle för utvärdering av samordnad vattenhantering genomfördes en övning i pilotprojektet. Pilotprojektet bekräftar att arbetssättet fungerar i praktiken och att metodhandboken ger ett gott stöd för arbetet, säger Magnus Morin på VSL Systems och projektledare.

Arbetet utfördes enligt metodens fyra steg

  1. etablering av vattenhanteringsgruppen
  2. utveckling av gemensamma arbetssätt och stöddokument som behövs för att samordna vattenhantering vid svåra situationer
  3. förvaltning av arbetssätt och stöddokument
  4. utvärdering av samordnad vattenhantering.

Fyra tips till dammägare som vill bilda en vattenhanteringsgrupp

Utifrån erfarenheterna av pilotprojektet lämnas följande rekommendationer till dammägare som avser att bilda en vattenhanteringsgrupp i ett reglerat vattendrag:

  • Kraftsamla på etableringen för att lägga fast en gemensam inriktning och ambitionsnivå och utse lämpliga personer till vattenhanteringsgruppen.
  • Följ metoden och använd metodhandboken, men anpassa arbetet till behoven i vattendraget.
  • Säkerställ egen operativ förmåga och bestäm hur interna funktioner och resurser ska kopplas till en gemensam funktion för samordnad vattenhantering vid svåra situationer i vattendraget.
  • Genomför regelbundna aktiviteter för att hålla resultaten aktuella.

Erfarenheter och resultat från pilotstudien ligger till grund för en reviderad utgåva av Metodhandbok för vattenhanteringsgrupp som bifogas projektrapporten.

Läs mer och ladda ner rapporten 2020:712 Vattenhanteringsgrupp i Ångermanälven! 

Nyheter