2016-12-19

Mycket nytt om ål i vattenkraften

Foto: Lars Magnell

Energiforsk arrangerade ett välbesökt seminarium inom programmet Krafttag ål i slutet av november. Syftet var att sprida kunskap om pågående utvecklingsprojekt och att berätta om de åtgärder som genomförts under året.

Forskningen fokuserar på nedströmsvandring, och ett projekt undersöker en ny uppsamlare av ålyngel. Årets fångst och transport av blankål förbi vattenkraftverk presenterades också.

En av forskarna som presenterade sitt projekt under seminariet var Anders Andersson från Luleå tekniska universitet som berättade om förslag på lösning vid ett kraftverk för att ål ska kunna passera. I projektet simuleras en modell av det småskaliga kraftverket Bruksfors i Rickleån. Målet är att hitta en design på galler för att ål ska passera utan att klämmas fast.

–Det har visat sig att galler med låg lutning i förhållande till vattenflödet minskar risken. Om intagsgallret utformas som ett “tak”, där varje yta lutar in mot centrum, kommer fler ålar att klara sig oskadda igenom, säger Anders Andersson vars projekt genomförs i samarbete med SLU Vilt, fisk och miljö.

Projektet Fysiska avledare för uppsamling av blankål vid vattenkraftverk handlar om hur avledare vid små kraftverk kan skalas upp för att kunna användas vid stora kraftverk. Olle Calles från Karlstads universitet, som leder projektet berättade tillsammans med Axel Emanuelsson från Norconsult om vad som görs i projektet och vad resultaten kommer att betyda. Projektet bygger på resultat från ett tidigare projekt inom Krafttag ål, där olika typer av tekniska lösningar presenterades. Resultaten finns i Elforsk rapport 14:35 och visar att det finns få exempel på åtgärder för ål vid stora kraftverk. Det nya projektet ska därför besvara frågan: Kan tekniken skalas upp till stora kraftverk? Fallstudierna görs precis som i tidigare projektet vid två olika typer av kraftverk, i Motala ström respektive Göta älv.

Transport av blankål
Ola Palmquist på Tekniska Verken i Linköping presenterade de pågående åtgärderna med fångst och transport av blankål förbi kraftverk i Motala Ström.

–Samarbetet med yrkesfiskare har lett till flera mervärden. Exempelvis har vi på Tekniska verken fått en ökad kunskap om när fisklek sker. Det har gjort att vi kunnat anpassa driften av verken i vissa lägen och därmed ökat chansen för en lyckad fortplantning, säger Ola Palmquist som är Affärsenhetschef för vattenkraften på Tekniska Verken.

Liknande åtgärder görs av andra bolag i Göta Älv, Ätran, Mörrumsån och Lagan. Tekniska Verken förlitar sig, som många av de andra kraftföretagen, på lokala yrkesfiskare. Kraftbolaget köper tjänsten av fångst och transport direkt av yrkesfiskaren, utan mellanhänder. Samarbetet med fiskare i sjöarna Glan och Roxen har pågått sen år 2010.  Antalet ålar som fångas och transporteras har ökat från knappt 300 ålar de första året till omkring 3600 stycken de sista åren. I medeltal väger ålarna 1.4 kg.

Till program och presentationer från seminariet här! 

Nyheter