2022-02-24

Mer kunskap om digitaliserade och resurseffektiva elnät

Elnätsbolagen står inför nya utmaningar i takt med en ökad elektrifiering. Energiomställningen, med nya kategorier av kunder och högre elanvändning, ställer nya krav på resurseffektivitet och insyn i näten. Här blir digitalisering ett viktigt verktyg. Power Circle startar nu upp ett nytt projekt för att kartlägga hur långt elnätsbolagen har kommit med digitaliseringen.

Digitaliseringen kan leda till en ökad resurseffektivitet inom planering, drift och underhåll. Nätbolagen behöver få en bättre insyn i näten för att förstå var det är lämpligt att ansluta laddstationer, solel och andra nya resurser. Mer kunskap behövs också för att bolagen ska kunna utnyttja efterfrågeflexibiliteten på bästa sätt.  

– Vi vill medverka till att sprida den kunskap som finns om digitalisering och se till att alla nätbolag oavsett storlek har bättre förutsättningar för omställningen, säger Elham Kalhori som är projektledare på Power Circle.

Projektet DigiGrid – digitaliserade och resurseffektiva nät startades den 1 februari och pågår fram till september i år, då ett faktablad och en rapport från projektet kommer att publiceras.  Målet med projektet är att säkerställa att den kunskap som finns kring digitalisering för smarta elnät kommer framförallt elnätsbolagen till godo. 

Under projektets första fas görs nu en sammanställning av befintlig kunskap på området. Vidare ska projektet övergripande kartlägga hur långt företagen har kommit i sin digitalisering.

– Vi kommer undersöka vilka användningsområden som nätbolagen ser, vilken teknik de investerat i, vilken data de samlar in och hur företagen använder den datan, berättar Elham Kalhori.

Kartläggningen av hur långt elnätsbolagen har kommit i sin digitalisering kommer att göras med hjälp av enkäter, intervjuer och rundabordsamtal.

– I nästa steg kommer vi att beskriva nyttorna med digitalisering och vad som konkret krävs för att uppnå dem. Vi kommer också undersöka vilka hinder och incitament som finns – eller saknas - för digitalisering av näten, säger Elham Kalhori.

Projektet har en stor referensgrupp med representanter från olika bolag som elnätsbolag, lokala energibolag, och nya tjänsteleverantörer på elmarknaden.

– Det är en väldigt stor fördel att vi har en så stor referensgrupp med 14 aktörer som representerar en stor bredd av branschen. Jag tror att de alla har intressanta inspel om digitaliseringen att komma med.

Frågan om digitalisering och smarta nät har tidigare kommit upp inom andra projekt som drivits av Power Circle.

– Vi har sett att inte alla elnätsbolag utnyttjar den kapacitet och flexibilitet som digitaliseringen kan bidra till. Det ledde till att vi fick idéen till det här projektet. Jag tror att den här typen av projekt kan skapa värde för hela elsystemet.

Har du fått någon aha-upplevelse i projektet redan?

– Ja, fastän vi precis har börjat med projektet har vi gjort en intressant iakttagelse! Vad menar vi när vi talar om digitaliserade elnät? Hur definieras ett digitaliserat elnät? Kanske kan ett resultat av projektet vara att identifiera olika nivåer eller kriterier för digitaliserade nät. Jag tror att det skulle kunna underlätta för företagen så att de kan se hur långt de har kommit och vad nästa steg är.

Nyheter