2016-09-30

Prioritering av energieffektiviseringsåtgärder

Är det kostnadseffektivt att satsa på energieffektivering av byggnader för att nå klimat- och energimålen i en kommun? Vi bjuder på en förhandstitt på resultat från projektet Strategier för hållbar energieffektivisering ur ett fjärrvärmeperspektiv.

Hur mycket är kostnadseffektivt att satsa på energieffektivering av befintliga byggnader utifrån en kommuns klimat- och energimål? Vilken typ av åtgärder bör prioriteras, klimatskalsåtgärder med höga investeringskostnader, enklare värmeåtervinningsalternativ eller ska vi satsa på solenergi? Hur kan olika strategier för energieffektivisering av byggnader påverka fjärrvärmesystemet i längden? Vilka typer av byggnader ska i första hand åtgärdas? Hur påverkas resultatet av olika systemperspektiv? Det är frågor som IVL Svenska Miljöinstitutet ska besvara i ett pågående Fjärrsynsprojekt.

– Byggnader bör ses som en mycket mer integrerad del av dagens och framtidens fjärrvärmesystem. Kom till seminariet på HSB den 12 oktober och ta en förhandstitt på våra resultat, säger Fredrik Martinsson projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektet analyserar olika energibesparingsåtgärder inom befintliga byggnader som är anslutna till ett fjärrvärmenät, ur ett ekonomiskt- och miljömässigt perspektiv. Syftet är att beskriva vilka åtgärder som kostnadseffektivt leder fram till mål om minskade utsläpp av växthusgaser och ökad resurseffektivitet ur ett kommunalt helhetsperspektiv. Genom att analysen inkluderar åtgärder inom både fjärrvärmesystemet och byggnaderna samt tar hänsyn till dynamiken mellan dem, träder en nyanserad bild fram om vad en hållbar strategi för energieffektivisering kan innebära. Analysen inbegriper en samhällsekonomisk optimering och går därför bortom det ekonomiskt rationella för den enskilda aktören.  

Projektet berör aktuella ämnen som begreppet nära-noll-energi byggnad samt det nyligen beslutade investeringsbidraget för energieffektiviseringsåtgärder av miljonprogramsområden.

Välkommen till en presentation av projektet ”Strategier för hållbar energieffektivisering ur ett fjärrvärmeperspektiv”

Plats:
HSB, Fleminggatan 41, Stockholm, HSB salen

Tid: 12 oktober kl. 9-10

Om projektet: Projektet utförs av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Luleå Tekniska Universitet. Det löper under perioden mars 2015 till juni 2017. Slutrapport väntas i mars 2017. Projektet ligger inom Fjärrsynsprogrammet och finansieras av Energiforsk, Energimyndigheten och Stiftelsen IVL. Projektet har byggt upp en kommunal energisystemmodell, s.k. TIMES-modell. Modellen inkluderar IEA:s arbete med de nordiska länderna inom projektet Nordic Energy Technolgy Perspectives 2016, och tar som utgångspunkt en trolig omvärldsutveckling då världen klarar 2-gradersmålet.

Projektet har en bred förankring inom både fjärrvärme- och byggbranschen genom den referensgrupp som är knuten till projektet. Där finns en rad fjärrvärmebolag, fastighetsförvaltningsbolag och energieffektiviseringsföretag representerade.     Läs mer om projektet här! 

Nyheter