Rapport

Kundernas uppfattning om förändrade prismodeller

Prismodellerna för fjärrvärme bör i ett leverantörsperspektiv följa företagets kostnader. Det innebär bland annat en ökad tonvikt på effekt/kapacitet och en ökad säsongsvariation på energipriset. Men vad är önskvärt ur ett kundperspektiv?

Här har kundernas syn på prismodeller för fjärrvärme analyserats. Studien pekar på att det finns ett glapp mellan vilka egenskaper kunderna vill att en prismodell ska ha och de rekommendationer som finns i fjärrvärmebranschen idag. Kunderna vill kunna påverka sin uppvärmningskostnad – energieffektiviseringsåtgärder ska löna sig. Många vill också ha prismodeller som är lätta att förstå och som går att kommunicera vidare.

Den viktigaste slutsatsen är att fjärrvärmebolagen ska ta hänsyn till kunderna och deras perspektiv när de utformar en ny prismodell. Att ta fram en prismodell enbart med fjärrvärmebolagets intresse att minska de egna ekonomiska riskerna skapar missnöje bland kunderna. En annan viktig slutsats i studien är att hur en förändring kommuniceras och hur kundrelationen ser ut i stort i hög utsträckning påverkar hur kunderna tar emot en förändring av prismodellen.

Nyheter

Miljöfarlig gas ska fasas ut i nytt elnätsprojekt

SF6-gas har länge varit en viktig komponent inom högspänningsindustrin, men dess påverkan på miljön väcker oro. Guillermo Moral Otegui, masterstudent vid KTH, genomför nu ett exjobb som syftar till att hitta mer hållbara alternativ till gasen.

25 sep 2023 - Trygg elförsörjning


Elektrifieringens roll i transportsektorns omställning diskuteras på eComExpo

Energiforskprojekten "Ett elsystem för elfordon" och "2030-pusslet" kommer att vara värd för två rundabordssamtal på eComExpo med fokus på elektrifieringens betydelse för transportsektorns omställning.

20 sep 2023 - Energisystem


Hundratals intresserade av SVC:s nya webbinariesatsning

Att det finns ett stort intresse för forskning och utveckling av teknik, system och metoder för vattenkraft och dammar syns tydligt i antalet deltagare på SVC:s nya serie med lunchwebbinarium.

19 sep 2023 - Vattenkraft


Energiforsk fokuserar på samhällsnytta i nytt ägardirektiv

Energiforsk ska initiera och bedriva energiforskning för att bidra till ett robust och hållbart energisystem, och fortsätta vara politiskt oberoende. De syftena har företagets ägare förtydligat i ett uppdaterat ägardirektiv.

11 sep 2023


Virtuellt kraftverk kan öka intäkterna för solcellsägare

Currently är ett virtuellt kraftverk som företaget CheckWatt tagit fram. Genom att ansluta sina solcellspaneler till det virtuella kraftverket kan solelproducenter sälja stödtjänster.

5 sep 2023


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2016:301

Författare

HENRIK GÅVERUD, KERSTIN SERNHED, ANNAMARIA SANDGREN