Mål och vision

Övergripande mål med forskningen

Den långsiktiga visionen med Futureheat är att bidra till ett hållbart uppvärmningssystem med framgångsrika företag som utnyttjar nya tekniska möjligheter och där de samhällsinvesteringar som gjorts i fjärrvärme- och kylasystem tas till vara på bästa sätt. I den tredje etappen av programmet som pågår mellan år 2022 - 2024 är fokus på de tre forsknings- och utvecklingsinriktningar som beskrivs nedan.

Den tredje etappen ska generera resultat inom de tre forsknings- och utvecklingsinriktningar som presenteras nedan inom både fjärrvärmeoch kylasystem.

1. Fjärrvärme, kyla och kraftvärme i det framväxande energisystemet
Med utgångspunkt i uppvärmningssektorns mål om att vara fossilbränslefri år 2030 och utgöra en kolsänka år 2045 ska den här inriktningen ge fjärrvärmeföretagenvägledning inför strategiskt viktiga investeringsbeslut. Resultaten ska svara på vilken roll olika teknologier och omvärldsförändringar spelar för fjärrvärmen, kylan och kraftvärmens framtid och hur fjärrvärmebolagen kan samverka med andra industrier för att driva utvecklingen för att nå uppsatta miljö- och klimatmål. Exempel på frågeställningar att utreda är hållbarhetsfrågan kopplat till olika bränslen, integrering mellan energibärare och potentialen för alternativa energitillförsel så som djupgeotermisk energi och solvärme i Sverige.

2.Optimering och förbättring av befintliga system
Programmet ska ge konkret vägledning och användbara resultat för optimering och förbättring av befintliga system. Resultaten ska bidra till att (1) utveckla metoder för förbättrat, tillståndsbaserat underhåll av distributionsnäten, (2) utveckla tekniker och tjänster för ökad flexibilitet och (3) identifiera åtgärder för att optimera och sänka temperaturnivåerna i befintliga system och undersöka potentiella värmekällor för system med lägre temperaturer. Resultaten inom den här inriktningen förväntas vara tillämpbara i industrin inom 1 – 5 år.

3.Nya kund- och leverantörslösningar
Resultaten ska visa möjligheter med, och metoder för, nya kund- och leverantörslösningar. Här ser vi att prosument- och speciella kundlösningar med värme-/kylåtervinning blir viktiga att undersöka liksom hur en ökad sektorkoppling kan åstadkommas i praktiken. En målsättning är att utveckla samarbetet med fastighetsbranschen, till exempel för att gemensamt ta fram realistiska framtidsscenarier, förbättrat underlag för dimensionering, utvärdera olika flexibilitetslösningar och få en ökad förståelse för fjärrvärme- och fjärrkylakunders preferenser. Resultaten inom den här inriktningen
förväntas i huvudsak vara tillämpbara i industrin inom 1 – 5 år. Styrgruppen i Futureheat tar sig friheten att beskriva ytterligare programområden om händelser i omvärlden gör att nya frågeställningar blir intressanta att undersöka.

Resultaten från Futureheat ska ge underlag för att utveckla fjärrvärme- och kylsystemen och företagens verksamhet. Både genom att ge kompassriktningar inför strategiska beslut och genom att leda till handfasta metoder och verktyg för att effektivisera och utveckla de befintliga systemen. Resultaten kommer att redovisas i form av seminarier, studiebesök, rapporter och handböcker och förväntas också bidra med underlag till standardisering