Mål och vision

Målet är ett hållbart uppvärmningssystem

Det långsiktiga målet med forskningen är att bidra till visionen om ett hållbart uppvärmningssystem. Ett system med framgångsrika företag som utnyttjar nya tekniska möjligheter och där de samhällsinvesteringar som gjorts i fjärrvärme- och fjärrkyla tas till vara på bästa sätt. Lösningar som är kostnadseffektiva och anpassade till dagens och morgondagens system kommer att vara ett prioriterat område i forskningen.

Den första etappen av Futureheat har ambitionen att generera tydliga och användbara resultat inom områdena:

  • Ökad livslängd av näten och en förberedelse för och implementering av nästa generations fjärrvärmenät.

  • Byggnader som en reglerresurs i syfte att uppnå minskade systemtemperaturer, minskad användning av topplastanläggningar och ett minskat slitage av fjärrvärmesystemen.

  • Fjärrvärmens och fjärrkylans möjligheter att bidra till att andra sektorer når sina energi- och klimatmål.

  • En tekniköversikt av dagens och morgondagens värmelager via ett utbyte med programmet Termiska energilager. 

Ladda ner