Mål och vision

Övergripande mål med forskningen

FutureHeat ska ge underlag för att utveckla fjärrvärme- och fjärrkylasystemen och fjärrvärmeföretagens verksamhet. Marknaden präglas av ambitiösa politiska mål och en ökad konkurrens samtidigt som systemen är åldrande och kraven på kostnadseffektivitet ökar.

Resultat och ny kunskap från forskningen ska :

- visa på möjligheter, förutsättningar och lösningar med nya termiska system
- bidra till minskade drift- och underhållskostnaderna i befintliga system
- peka ut riktningen inför strategiska investeringsbeslut
- ta till vara kundernas intresse och preferenser för fjärrvärme och fjärrkyla samtidigt som systemen utvecklas så att kunder aktivt kan vara en del av ett smart och effektivt uppvärmningssystem.

Forskningen i programmet har inriktningarna systemteknik respektive omvärld och marknad. 

Systemteknik 

Potential och lösningar för nya termiska system
Projekten ska visa under vilka tekniska, miljö- och marknadsmässiga förutsättningar som det är intressant att investera i lågtemperaturssystem. Drivkraften att bygga med lågtemperaturteknik behöver belysas ur olika aspekter. Utgångpunkten är att det inte är ett självändamål att bygga lågtemperaturssystem och investeringar kräver ett väl underbyggt beslutsunderlag. Resultaten ska också beskriva vilken teknik som passar beroende på de lokala förutsättningarna. Projektresultaten kommer att visa vilka tekniklösningar som kan integreras i kundernas anläggningar och underlätta övergången till ny fjärrvärme med lägre temperatur och i möjlig kombination med fjärrkyla.

Metoder och verktyg för att optimera befintliga termiska system
Målet är att få fram anpassningsbara och skalbara metoder och verktyg för att maximera nyttan av redan gjorda investeringar och minska kostnader för driften av termiska system. Kostnaden går att påverka i en stor del av systemet, exempelvis genom lokal optimering av framlednings- och returtemperaturer i fjärrvärme- och fjärrkylanät. Genom att matcha tryck, temperatur och flöden i nätet mot behoven lokalt öppnas nya möjligheter att utnyttja befintlig nätinfrastruktur optimalt. Det handlar om smartare styrning och förbättringar med nya tekniska lösningar Utvecklingen av modeller som kan hantera allt ifrån produktion och distribution till kundernas energianvändning går snabbt. Uppkopplade sensorer, snabbare processorkraft och smartare algoritmer ger nya möjligheter att lösa optimeringsproblem som tidigare var omöjliga. En totaloptimering av systemen är nu tekniskt möjlig.

Statusbedömning och prediktivt underhåll av termiska nät
Här ska vi ta fram metoder och verktyg för att minska underhållskostnaderna för fjärrvärme- och fjärrkylanäten. Med nya möjligheter att kunna göra statusbedömningar av rör och isolering och av det framtida tillståndet som påverkas av olika anledningar, kan ett mer planerat och selektivt underhåll genomföras som också minskar kostnaderna. Projekten ska leda fram till anpassningsbara och tillgängliga modeller, verktyg och tekniska lösningar till nytta för fjärrvärme- och fjärrkylaföretagen.

Kundlösningar och prosumenter
Ska i förlängningen genera lösningar som gör fjärrvärme och fjärrkyla attraktivt för kunder, och som förbättrar möjligheten att nyttja investeringar i lokal värme- och kylaproduktion. Området är brett och innehåller allt från fortsatt arbete med automatiserad felavhjälpning av kundanläggningar till nya innovativa kundlösningar exempelvis kombinerade värme- och kylacentraler. En större omfattning av småskaliga leveranser kräver att man förstår potentialen och att det finns standardiserade lösningar för hur inleveranser ska genomföras. Det handlar exempelvis om bättre reglerbarhet och möjlighet att prognostisera den distribuerade produktionen.

Andra intressanta projekt som kan ge ett språng
Här är målet är att hitta oanade möjligheter som gör att fjärrvärmebranschen kan ta ett större ”språng” än förväntat. Styrgruppen för FutureHeat är medveten om att man inte har fullständig överblick. Därför uppmanas forskare, konsulter, teknikföretag och entreprenörer att komma med förslag till projekt som överraskar positivt. Projektförslag utanför nämnda områden kan i undantagsfall beaktas.

Omvärld och marknad

Systemstudier för att visa riktning
Resultaten från det här området kommer att ge fjärrvärmeföretagen en kompassriktning inför strategiskt viktiga investeringsbeslut. Forskningen ska svara på vilken roll olika teknologier och omvärldsförändringar spelar och hur förutsättningarna ser ut för en implementering i fjärrvärmesystemen, genom att belysa förutsättningar och utveckling av kraftvärme, olika aspekter av efterfrågeflexibilitet etc. Den nya Klimatlagen (1/1-2018) innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast år 2045, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Detta är mycket stor utmaning, speciellt när andelen plast fortfarande ökar i det avfall som går till energiåtervinning. Samtidigt finns det nya affärsmöjligheter i att använda fjärrvärmesystemen som en kolsänka med exempelvis teknik som Bio-CCS och biokol. Här behövs en bättre förståelse för vilka utvecklingsvägar som är möjliga.

Vad vill kunderna ha? 
Projekten ska ge underlag för att realisera möjligheten med att fjärrvärme- och fjärrkylakunderna blir en mer aktiv del i systemeffektiviseringen, exempelvis i form av efterfrågeflexibilitet och systemanpassade åtgärder i byggnader. Vi kommer inte aktivt att arbeta med affärsmodeller, men väl med komponenter i den verktygslåda, exempelvis olika typkunders preferenser, som sedan kan nyttjas vidare i uppbyggnaden av affärsmodeller. Det kommer vara helt nödvändigt att dessa projekt inkluderar fjärrvärme- och/eller fjärrkylakunder.

Internationell samverkan
En aktiv omvärldsbevakning genomförs exempelvis genom en syntes av pågående forskning kring termiska energisystem som riktar sig till svenska aktörer. Projekten inom det här området uppmuntras att samverka med aktörer och nätverk som DHC+ Teknikplattformen inom EuroHeat and Power och olika IEA-Annex inom IEA-DHC. Energiforsk själva är en naturlig part i dessa typer av projekt varför vi uppmuntrar aktörer att involvera oss i projekten.