Rapport

Vattenverksslam reducerar biogasens svavelväte

Här har vattenverksslam, som är ett avfall, demonstrerats som en värdefull resurs för biogasindustrin. Slammet som tidigare bara har förvarats på en deponi används idag i 13 fullskaliga biogasanläggningar för att reducera svavelvätekoncentrationen i biogasen.

När dricksvatten produceras i Sydvattens vattenverk Ringsjöverket används järnklorid i den kemiska fällningen för att ta bort det organiska innehållet från sjövatten som kommer från Bolmen. Det slam som då bildas deponeras huvudsakligen idag.

Här visar resultaten att slam från vattenverk, jämförbara med Ringsjöverket, som använder järnklorid i den kemiska fällningen är ett bra alternativ till direkt användning av järnklorid för att minska vätesulfidkoncentrationen i rötkammaren. Att ersätta järnklorid med vattenverksslam är bra både för miljön och för ekonomin. Dessutom tar samhället på det här sättet ytterligare ett steg mot en cirkulär ekonomi.

Nyheter

Insektsangrepp i skogen minskas med bioaska

Gnagskador från snytbaggen minskar när barrskogsplantor gödslas med kisel. Maria Greger på Stockholms universitet, har nu följt upp de studier som gjordes i växthus under 2023, med en studie i fält. Även fältstudien visar att bioaskan ökar kiselhalten i skogsplantorna, som i sin tur ökar motståndet mot insektsangrepp. Skador från snytbaggen leder till stora kostnader för skogsbruket, så ett botemedel är välkommet.

21 feb 2024


Nu blir det enklare att upphandla slaggrus: "Kan minska klimatpåverkan från infrastruktur"

Ett Energiforskprojekt har tagit fram dimensioneringsunderlag och materialparametrar som ska kunna öka användningen av slaggrus vid anläggning av till exempel vägar. Det kan leda till att stora infrastrukturprojekt kan minska sin klimatpåverkan i framtiden genom att välja ett så kallat alternativt konstruktionsmaterial.

19 feb 2024 - Värme och kyla


17 rekommendationer ska bevara den svenska laxstammen

Det finns ett behov av moderna rekommendationer för hur urval och parning av avelsfisk och hantering av yngel bör ske för att optimera den genetiska variationen och för att värna om den biologiska mångfalden. I en ny rapport presenteras 17 rekommendationer för ett strategiskt avelsarbete.

12 feb 2024 - Vattenkraft


Hur hög är acceptansen för biobränslen?

Jenny Westerberg på Profu har undersökt hur acceptansen för biobränslen ser ut i Sverige och inom EU.

8 feb 2024


Pressmeddelande: Så mycket påverkas elpriset av temperatur och vind

En grad lägre temperatur höjer elpriset med i snitt 4 öre i Sverige, en grad högre temperatur sänker priset lika mycket. Ändras i stället vindstyrkan med 1 meter per sekund påverkas elpriset med i snitt 11 öre, nästan tre gånger så mycket. Det visar en ny rapport från forskningsföretaget Energiforsk.

6 feb 2024


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2017:344

Författare

Tobias Persson, Lars Månsson, Irene Bohn