Utlysning

Askprogrammet tar emot projektidéer!

Askprogrammet, Miljöriktig användning av energiaskor, drivs av Energiforsk och tidigare Värmeforsk, sedan 2002. Programmet har hittills publicerat drygt 150 rapporter, med resultat som är till nytta för många. Fortfarande finns kunskapsluckor som behöver fyllas och därför fortsätter vi att bedriva viktig forskning.

Med utgångspunkt från programbeskrivningen, som finns här, uppmuntrar vi projektutförare inom näringsliv och akademi att skicka in projektförslag. Det är även möjligt för intressenter att skicka in projektidéer utan tilltänkt projektutförare. Projektidéerna ska lämnas i en enkel wordmall. En styrgrupp värderar idéerna och kommer att bjuda in projektledarna/idélämnarna till de mest intressanta förslagen att presentera en mer utförlig beskrivning.

Identifierade effektmål

  • Mängden aska som kan återföras till skog och mark är betydligt större jämfört med dagens situation
  • Ökad kunskap om långtidseffekter av asktillförsel
  • Askor kan användas i större anläggningsbyggen i samhället och inte bara på deponier
  • Användningsområden där askor inte tidigare har använts har identifierats och möjliggjorts
  • Förbättrad logistikkedja
  • Tydliga beslutsstöd och faktaunderlag finns tillgängliga

Projektets resultat ska bidra till något eller några av effektmålen. Vi välkomnar alla idéer och har den här gången dessutom ett särskilt intresse av en tekniksammanställning om behandling av flygaska. Läs mer om det uppdraget här.

Enkel projektbeskrivning

Du behöver inte skriva en fullständig projektansökan i det första skedet utan kan anpassa projektet efter återkoppling från programmets styrgrupp. Om styrgruppen så beslutar tar projektledaren fram en komplett projektbeskrivning och slutgiltigt beslut om stöd från Askprogrammet fattas därefter av styrgruppen.

Medfinansiering 

Projekt som bedrivs inom ramen för Askprogrammet ska planeras så att de kan slutredovisas senast under 2022. Tillgängliga medel från Askprogrammet är begränsade, i dagsläget finns ca 2 MSEK att fördela från programmet. En hög andel annan medfinansiering är i de flesta fall nödvändig. Endast i undantagsfall kommer projekt som saknar eller har låg andel annan finansiering att beviljas.

Välkommen med din projektidé

Projektidéer sänds via e-post till Helena Sellerholm som är programkoordinator för programmet. Använd programmets wordmall! 

Tidplan för ansökningsprocessen 2021

Sista dag
att lämna in projektidé

Besked meddelas senast

Sista dag utförlig beskrivning

Styrgruppen fattar beslut

 10 mars

22 mars

26 april, prel 

 17 maj, prel

                                          

 Nästa idéinsamling:
 planeras i augusti 2021