Utlysning

Askprogrammet tar emot projektidéer

Varje år produceras ca 1,7 miljoner ton askor, ett restmaterial i vårt energisystem. Askorna är en bortglömd del av energisystemet som behöver utvecklas. Nu efterlyser Energiforsk idéer om nya projekt inom Askprogrammet.

Vi uppmuntrar projektutförare inom näringsliv och akademi att skicka in projektförslag. Det är även möjligt för intressenter att skicka in projektidéer utan tilltänkt projektutförare. Projektidéerna ska lämnas i en enkel wordmall. En styrgrupp värderar idéerna. Projektledarna/idélämnarna för de förslag som bedöms intressanta kommer vi att kontakta för en mer utförlig beskrivning. 

Intressanta frågeställningar

Vi har identifierat ett antal områden där vi efterlyser nya projektförslag:

  • Energisektorn påverkas av klimatförändringarna. Hur kan dessa förändringar påverka hanteringen av energiaskorna? Till exempel förutsättningar för användning, sammansättning och egenskaper.
  • Vi kommer troligtvis att få se nya avfallsströmmar, vilka avfallsströmmar handlar det om och vilka egenskaper hos askorna kan de ge upphov till?
  • Vi behöver ökad kunskap om samtidig återföring av aska och kvävegödsling. Hur kan teknik, logistik och produkter utvecklas för samtidig askåterföring och kvävegödsling?
  • Ytterligare kunskap behövs om askåterföringens effekt på trädens tillväxt samt förbättrad teknik och logistik för askåterföring. 
  • Finns det användningsområden där askor inte tidigare har använts, men där askornas egenskaper gör dem lämpliga att ersätta andra material?
  • Vilka askor och vilka egenskaper hos askorna gör det möjligt att använda askor för att minska naturresursförbrukning inom cement- och betongtillverkning?

Projektets resultat ska bidra till något eller några av frågeställningarna ovan. Vi välkomnar alla idéer!

Enkel projektbeskrivning

Du behöver inte skriva en fullständig projektansökan i det första skedet utan kan anpassa projektet efter återkoppling från programmets styrgrupp. Om styrgruppen så beslutar tar projektledaren fram en komplett projektbeskrivning och slutgiltigt beslut om stöd från Askprogrammet fattas därefter av styrgruppen.

Medfinansiering 

Projekt som bedrivs inom ramen för Askprogrammet ska planeras så att de kan slutredovisas senast under 2022, men vi planerar för en ytterligare programperiod med start 2023. Det gör att det troligtvis finns möjlighet att inleda några projekt som sedan kan avslutas under 2023. Tillgängliga medel från Askprogrammet är begränsade, i dagsläget finns ca 1 MSEK att fördela från programmet. En hög andel annan medfinansiering är i de flesta fall nödvändig. Endast i undantagsfall kommer projekt som saknar eller har låg andel annan finansiering att beviljas.

Välkommen med din projektidé

Projektidéer sänds via e-post till Marie Kofod-Hansen som är programkoordinator för programmet. Använd programmets mall för att skicka in er projektidé! 

Tidplan för ansökningsprocessen 2023

Sista dag
att lämna in projektidé

Besked meddelas senast

Sista dag utförlig beskrivning

Styrgruppen fattar beslut

1 april

ca 1 maj

Mer info kommer

Mer info kommer

                                          

 

 

 

 

 

Utlysningar