Utlysning

Askprogrammet tar emot projektidéer!

Askprogrammet, Miljöriktig användning av energiaskor, har bedrivits av Energiforsk och tidigare Värmeforsk, sedan 2002. Det har hittills publicerat drygt 150 rapporter inom programmets ram, med resultat som är till nytta för många. Fortfarande finns kunskapsluckor som behöver fyllas och därför fortsätter vi att bedriva viktig forskning.

Utgående från programbeskrivningen, som finns här, uppmuntrar vi projektutförare inom näringsliv och akademi att skicka in projektförslag. Vi välkomnar till exempel idéer kring förbättrad logistik och ökad cirkularitet. Det är även möjligt för intressenter att skicka in projektidéer utan tilltänkt projektutförare. Projektidéerna ska lämnas i en enkel wordmall som finns här. En styrgrupp värderar idéerna och kommer att bjuda in projektledarna/idélämnarna till de mest intressanta förslagen att presentera en mer utförlig beskrivning.

Programmet har identifierat följande effektmål:
– Mängden aska som kan återföras till skog och mark är betydligt större jämfört med dagens situation
– Ökad kunskap om långtidseffekter av asktillförsel
– Askor kan användas i större anläggningsbyggen i samhället och inte bara på deponier
– Användningsområden där askor inte tidigare har använts har identifierats och möjliggjorts
– Förbättrad logistikkedja
– Tydliga beslutsstöd och faktaunderlag finns tillgängliga

Enkel projektbeskrivning

Förslagsställaren behöver inte skriva en fullständig projektansökan i det första skedet utan kan anpassa projektet efter återkoppling från programmets styrgrupp. Om styrgruppen så beslutar tar projektledaren fram en komplett projektbeskrivning och slutgiltigt beslut om stöd från Askprogrammet fattas därefter av styrgruppen. I de fall som anses tillämpliga söks statliga medel från Energimyndigheten eller andra statliga satsningar exempelvis RE:Source. För varje enskilt fall diskuteras då hur den formella ansökan ska utformas.

Medfinansiering 

Projekt som bedrivs inom ramen för Askprogrammet ska planeras så att de kan slutredovisas senast under 2022. Tillgängliga medel från Askprogrammet är begränsade, i dagsläget finns 3,3 MSEK att fördela från programmet. En hög andel annan medfinansiering är i de flesta fall nödvändig. Endast i undantagsfall kommer projekt som saknar eller har låg andel annan finansiering att beviljas.

Välkommen med din projektidé

Projektidéer sänds via e-post till Helena Sellerholm som är programkoordinator för programmet. Använd programmets wordmall! 

Tidplan för ansökningsprocessen 2020

Sista dag
att lämna in projektidé

Besked  meddelas senast

Sista dag utförlig beskrivning

Styrgruppen fattar beslut

 

 

 

 

 17 augusti

28 augusti

 1 oktober

 8 oktober

                                          

 

 

 Nästa idéinsamling:
 prel. januari 2021